საბროკერო და აქტივების მმართველი კომპანია ველსი

ინდუსტრია: სხვა
ვებ–საიტი: www.wt.ge

სს "საბროკერო და აქტივების მმართველი კომპანია ველსი" საქართველოს საფინანსო ბაზარზე წარმოადგენს ინვესტორებსა და საფონდო/სავალუტო ბაზრებს შორის შუამავალ რგოლს. ის საფინანსო ბაზრების ინფრასტრუქტურის ერთ-ერთი ძირითადი მონაწილეა, რომელიც მიღებული ლიცენზიის ფარგლებში, შემდეგ ძირითად საქმიანობას ახორცილებს:

• პირველ რიგში, კომპანია უზრუნველყოფს ტრეიდერების პირდაპირ ბაზრებზე გასვლისა და სავაჭრო ოპერაციების ტექნიკურ შესაძლებლობებს. ტრეიდერებს სთავაზობს თანამედროვე, სრულყოფილ МТ4 და МТ5 პლატფორმებს და სხვადასხვა სავაჭრო ინსტრუმენტებს, ასევე აფიქსირებს გარიგების დადების ფაქტს, რითიც უზრუნველყოფს მის გამჭვირვალობას და იურიდიულ კანონიერებას.
• მეორე, ტრეიდერებს საშუალებას აძლევს ივაჭრონ მოცულობებით, რომელიც მნიშვნელოვნად აღემატება მათ დეპოზიტებს. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, კომპანია ამ შემთხვევაში გამოდის, როგორც კერძო ინვესტორების "კრედიტორი", რომელთაც საწყისი მცირე კაპიტალი გააჩნიათ. კომპანია გთავაზობთ მხარს 1:50
• მესამე ძირითადი ფუნქციაა, საინფორმაციო არხის როლის შესრულება, რის საფუძველზეც კლიენტებს აწვდის ბაზრების მდგომარეობის, გახსნილი პოზიციების და კოტირებების შესახებ მონაცემებს. კომპანია ტრეიდერებს ასევე სთავაზობს ანალიტიკურ მასალებს და ფინანსური ინსტრეუმენტების მიმდინარე სიახლეებს.

  10 იან - 08 თებ
თბილისი
  10 იან - 08 თებ
თბილისი