New York Prolife Fitness and Spa

Prolife Georgia წარმოადგენს კომპლექსს, რომელიც აერთიანებს ფიტნეს-კლუბს, კრივის ზონას, საუნასა და 12 სახის ჯგუფურ ვარჯიშს