ბითიელი

ელ. ფოსტა:

კომპანია ”ბითიელი” გთავაზობთ შემდეგ მომსახურებას: - avia bileTebi - avtobusis bileTebi - matareblis bileTebi - sastumroebi საქართველოში,ukrainaSi - sastumroebi mTels msoflioSi - savizo da sapasporto momsaxureba - satransfero momsaxureba - aeroportis VIP momsaxureba - konferenciebi - treiningebi da seminarebi - cikluri Sexvedrebi - gamofenebi - farmaceptuli kongresebi - insentiv mogzaurobebi - eqskursiebi - individualuri turebi