კიგმა

კომპანია წარმოადგენს სადისტრიბუციო ფირმას, რომელიც ახორციელებს საქონლის იმპორტს და დისტრიბუციას.