რეტკო

ჯგუფი RETCO მოღვაწეობს ელექტრო-ენერგეტიკულ სფეროში, იგი სრულად ფარავს დაბალი (0.4 კვ) და საშუალო (6-10 კვ) ძაბვის ყველა მიმართულებებს და შედგება რამოდენიმე კომპანიისაგან . თითოეული მიმართულებით ჯგუფს გააჩნია სათანადო მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა და მაღალკვალიფიციური, თავის პროფესიაზე შეყვარებული და მაღალი პასუხისმგებლობის მქონე კადრები, რაც თავისთავად განსაზღვრავს კომპანიის იმიჯსა და სანდოობას.