ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ხელოვნების სკოლა აფხაზეთი №1

ელ. ფოსტა:

ხელოვნების სკოლა „აფხაზეთი №1“ დაფუძნებულია ქ. თბილისის მთავრობის მიერ, როგორც სკოლის გარეშე საბაზო-საგანმანათლებლო დაწესებულება. იგი ახორციელებს საგანმანათლებლო პროგრამებს დაწყებით I-VI და საბაზო საფეხურებზე(VII-IX-XI ჩათვლით). პირველი საფეხური მოიცავს I-IVკლასებს, სწავლების ამ საფეხურზე მოსწავლე მოემზადება მეორე საფეხურისათვის. მეორე(VII-IXკლასები) და მესამე საფეხურებზე(X-XIკლასები) მოსწავლეები მოემზადებიან უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლის გასაგრძელებლად. მესამე საფეხური ასევე ითვალისწინებს მოსწავლეთა შემდგომ პროფესიულ დაოსტატებას. ჩვენი სკოლის მიზანია მოსწავლეთათვის სახელოვნებო განათლების მიცემა, პიროვნების ინდივიდუალური შემოქმედებითი მიდრეკილებების განვითარება, კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლა. ხელოვნების სკოლაში მოსწავლეები გაიცნობენ და შეიყვარებენ ქართული და მსოფლიო ხელოვნების ნიმუშებს, ჩამოუყალიბდებათ ესთეტიკური გემოვნება. ჩვენთან მოსწავლეებს საშუალება ეძლევათ კონკურსებში, ფესტივალებში, მუსიკალურ სპექტაკლებში და შოუ-პროგრამებში მონაწილეობით გამოავლინონ და წარმოაჩინონ საკუთარი ნიჭი.