MEDSOFT

ინდუსტრია: ინფორმაციული ტექნოლოგიები
თანამშრომელთა რაოდენობა: 10 - 50
ვებ–საიტი: www.medsoft.ge

საქმიანობის სფერო: კომპიუტერული პროგრამით და ქსელით უზრუნველყოფა, კლინიკის მართვის საინფორმაციო სისტემა, ჰოსპიტლის მართვის პროგრამა.