სერვის +

ელ. ფოსტა:

kopania "service+" awarmoebs kompiuterul momsaxureobas mTeli Tbilisis maStabit , rogorc kerdzo pirebtan aseve kompaniebshi.