როიალ ინგლიშ ცენტრი

 Royal English Centre inglisuri enis Semswavleli axali centria, sadac gamocdili da maRalkvalificiuri pedagogebi Segaswavlian inglisur enas saerTaSoriso standartebis Sesabamisi meTodebiT, didi britaneTis gamomcemlobebis wamyvani saxelmZRvaneloebiT, Tanamedrove mxatvruli literaturiTa da audio-video masalebis meSveobiT. swavlis procesSi Tqven ganaviTarebT inglisur enaze azrovnebis, msjelobisa da komunikaciis unarebs, safuZvlianad SeiswavliT gramatikas da leqsikas (metyveleba,  mosmena, kiTxva, wera).

Royal English Centre aRWurvilia Tanamedrove inventariT, rac Tqveni swavlebis process maqsimaluri komfortiT uzrunvelyofs. msurvelebs geZlevaT saSualeba airCioT swavlisTvis sasurveli dro, aseve SegiZliaT daeswroT sacdel gakveTilebs.

Royal English Centre gTavazobT zogadi inglisuris swavlebis kurss, romelic Semdeg 7 dones moicavs:

General English Course:

• Starter
• Elementary
• Pre-Intermediate
• Intermediate
• Upper-Intermediate
• Pre-Advanced
• Advanced

Royal English Centre -Si danergili warmatebuli saswavlo meTodebis gamoyenebis Sedegad Tqven miiRebT swavlebis garantirebulad maRal xarisxs, rac Tqvens Sedegebze pirdapirproporciulad aisaxeba. centri srul pasuxismgeblobas iRebs Catarebuli gakveTilebis maRal xarisxze.

Royal English Centre -Si dasaqmebuli profesionali pedagogebi TiToeul msmenels individualur midgomas SemogTavazeben, xolo komfortuli da megobruli garemo Tqveni swavlebis process mniSvnelovnad gaaxalisebs, rac inglisuri enis swavlis saukeTeso pirobebs SegiqmniT.  

Royal English Centre-Si nebismieri asakisa da profesiis adamianebs SegiZliaT SeiswavloT inglisuri ena dRis ganmavlobaSi TqvenTvis mosaxerxebel dros. moqnili grafiki xels SegiwyobT rogorc moswavleebsa da studentebs, aseve dasaqmebul adamianebs.

Royal English Centre gTavazobT individualur, jgufur da intensiur mecadineobebs Semdegi datvirTviT:

jgufuriMmecadineobis xangrZlivoba 1.30 wuTia, kviraSi samjer. pirvelidan meoTxe donis CaTvliT swavla grZeldeba 3-4 Tve, mexuTe donidan ki 4-5 Tve. 

individualuri mecadineobebis xangrZlivoba 1 saaTia kviraSi samjer.

intensiuri/swrafi kursi grZeldeba 5 kviris ganmavlobaSi, kviraSi 5 dRe.

Royal English Centre aseve gTavazobT FCE–s da TOEFL–is mosamzadebel kursebs. 

msurvelebis miReba warmoebs testirebis/gasaubrebis safuZvelze.

“Royal English Centre” gascems Sesabamisi donis sertifikats kursis dasrulebisas testirebis safuZvelze.

 

Tqveni warmatebuli momavali CvenTan iwyeba!!!

 

Cveni misamarTia: Tbilisi, meliqiSvilis 8/2 (filarmoniasTan)

telefoni: 222 16 81;  mob: 555 005 075,  514 100 077.

E-mail:  royalenglishcenter@yahoo.com

www.facebook.com/royalenglishcentre.com