ბიემსი

kompania dafuZnebulia 2010 wels. saqmianoba -- samkurnalo saSualebebis promocia