ღია კონკურსი აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად

თარიღები: 10 ოქტ - 07 ნოემ
მდებარეობა: თბილისი
დასაქმების ფორმა: სრული განაკვეთი
ელ. ფოსტა: info@sangu.edu.ge
ტელეფონი: 225 00 77
მისამართი: ილია ჭავჭავაძის გამზირი 53ა
მეცნიერება/განათლება:  პროფესორი უმაღლესი განათლება

ქართულ უნივერსიტეტში ცხადდება ღია კონკურსი აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად

 

ქართულ უნივერსიტეტში ცხადდება ღია კონკურსი:

 • პროფესორის ერთ ვაკანტურ  აკადემიურ თანამდებობაზე ეკონომიკის და ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით. (აფილირების პირობით)
 • ასოცირებული პროფესორის ერთ ვაკანტურ აკადემიურ თანამდებობაზე ეკონომიკის და ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით. (აფილირების პირობით)

 

კონკურსის გამოცხადების და ჩატარების ვადები:

 • კონკურსში მონაწილეთა მიერ დოკუმენტაციის წარმოდგენის და მათი რეგისტრაციის  ვადა 2019  წლის 18-19 ნოემბერი. მისამართიქ. თბილისი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი #53ა, საქმისწარმოებისა და ადამიანური რესურსების მართვის სამსახური, პირველი კორპუსი (ოთახი N104), 11.00 საათიდან - 17.00 საათამდე.
 • კონკურსი ტარდება (კონკურსანტთა შეფასება და გადაწყვეტილების მიღება) 2019 წლის 20 ნოემბრიდან 27 ნოემბრის ჩათვლით.
 • კონკურსის შედეგები გამოქვეყნება არაუგვიანეს 2019 წლის 28 ნოემბერი.

 

საკონკურსო ვაკანსიის მოთხოვნები:

პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად ძირითადი (საკანონმდებლო) მოთხოვნები:

 • აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხი: დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული სამეცნიერო ხარისხი; 
 • სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის გამოცდილება: ავტორიზებული ან მასთან გათანაბრებული სტატუსის მქონე უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში არანაკლებ 6 წლის მუშაობის გამოცდილება;

დამატებითი (საუნივერსიტეტო) მოთხოვნები:

 • სილაბუსი/სილაბუსები,  რომლებიც ფასდება მისი შინაარსის, სწავლის შედეგებისა და მათი მიღწევის მეთოდების ადეკვატურობით;
 • სამეცნიერო ნაშრომები  შესაბამისი მიმართულებით გამოქვეყნებული ბოლო 10 წლის განმავლობაში;
 • სამეცნიერო კონფერენციებსა და პროფესიული განვითარების ღონისძიებებში მონაწილეობა ბოლო 5 წლის განმავლობაში;
 • სამეცნიერო სტიპენდიები ან/და გრანტები,  ან/და  სხვა პროფესიული აქტივობები ბოლო 5 წლის განმავლობაში;

პროფესორისთვის განსაზღვრული დამატებითი (სპეციფიკური) მოთხოვნები:

 • საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების შემუშავებასა და განხორციელებაში მონაწილეობის გამოცდილება;
 • ეკონომიკის, მენეჯმენტის და/ან ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო და სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებით გათვალისწინებული მინიმუმ 4 სასწავლო კურსის გაძღოლის გამოცდილება;( მასალების შემუშავება/უზრუნველყოფა)
 • საბაკალავრო/სამაგისტრო/სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელობის გამოცდილება;
 • ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორის აკადემიური ხარისხი;
 • სასწავლო და კვლევით სფეროში მუშაობის გამოცდილება;
 • საერთაშორისო და ადგილობრივ სამეცნიერო რეფერირებად ჟურნალებში გამოქვეყნებული პუბლიკაციები;
 • საერთაშორისო და ადგილობრივ პროექტებში მუშაობის გამოცდილება;
 • ინგლისური ენის ცოდნა. 

 

ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად ძირითადი (საკანონმდებლო) მოთხოვნები:

 • აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხი: დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული სამეცნიერო ხარისხი; 
 • სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის გამოცდილება: ავტორიზებული ან მასთან გათანაბრებული სტატუსის მქონე უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში არანაკლებ 3 წლის მუშაობის გამოცდილება;

დამატებითი (საუნივერსიტეტო) მოთხოვნები:

 • სილაბუსი/სილაბუსები, რომლებიც ფასდება მისი შინაარსის, სწავლის შედეგებისა და მათი მიღწევის მეთოდების ადეკვატურობით;
 • სამეცნიერო ნაშრომები  შესაბამისი მიმართულებთ გამოქვეყნებული ბოლო 10 წლის განმავლობაში;
 • სამეცნიერო კონფერენციებსა და პროფესიული განვითარების ღონისძიებებში მონაწილეობა ბოლო 5 წლის განმავლობაში;
 • სამეცნიერო სტიპენდიები ან/და გრანტები,  ან/და  სხვა პროფესიული აქტივობები ბოლო 5 წლის განმავლობაში;

ასოცირებული პროფესორისთვის განსაზღვრული დამატებითი (სპეციფიკური) მოთხოვნები:

 • საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების შემუშავებასა და განხორციელებაში მონაწილეობის გამოცდილება;
 • ეკონომიკის, მენეჯმენტის და/ან ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო და სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებით გათვალისწინებული მინიმუმ 3 სასწავლო კურსის გაძღოლის გამოცდილება;(მასალების შემუშავება/უზრუნველყოფა)
 • ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორის აკადემიური ხარისხი;
 • სასწავლო და კვლევით სფეროში მუშაობის გამოცდილება;
 • საერთაშორისო და ადგილობრივ სამეცნიერო რეფერირებად ჟურნალებში გამოქვეყნებული პუბლიკაციები;
 • საერთაშორისო და ადგილობრივ პროექტებში მუშაობის გამოცდილება;
 • ინგლისური ენის ცოდნა.

 

 

საკონკურსოდ წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:

კონკურსში მონაწილეობის მსურველი ვალდებულია საბუთების წარმოდგენის ეტაპზე კომისიას წარმოუდგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია:

 • შევსებული განცხადება საკონკურსო კომისიის სახელზე ავტობიოგრაფია (CV) (ელექტრონული და ბეჭდვითი ფორმით);
 • შევსებული კონკურსანტის ანკეტა ელექტრონულ ვერსიასთან (დისკი ან მეხსიერების ბარათი) ერთად
 • პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;
 • ერთი ფოტოსურათი, ზომით 3×4;
 • ავტორიზებული ან მასთან გათანაბრებული სტატუსის მქონე უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის დამადასტურებელი დოკუმენტი;
 • ინფორმაცია ბოლო 10 წლის განმავლობაში გამოქვეყნებული საკონკურსო თანამდებობის/ დარგისათვის ადეკვატური სამეცნიერო ნაშრომების შესახებ (ავტორის შეხედულებით), სამეცნიერო ნაშრომის დართვით, რომელიც ყველაზე უკეთ წარმოაჩენს მის სამეცნიერო საქმიანობას;
 • კონკურსანტის მიერ შედგენილი დარგის შესაბამისი სასწავლო კურსის/კურსების სილაბუსი/სილაბუსები (ელექტრონული და ბეჭდვითი ფორმით); და სასწავლო მასალები:
 • შესაბამისი აკადემიური (სამეცნიერო) ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტის (დოკუმენტების) ასლები ნოტარიულად დამოწმებული;
 • ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში სამეცნიერო სტიპენდიების, ან/დ ა გრანტების, ან/და სხვა პროფესიული აქტივობების დამადასტურებელი ინფორმაცია;
 • ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში სამეცნიერო კონფერენციებსა და პროფესიული განვითარების ღონისძიებებში მონაწილეობის დამადასტურებელი ინფორმაცია. 
 • დამატებითი(სპეციფიკური) მოთხოვნების შესაბამისი დამადასტურებელი დოკუმენტაცია.
 • უცხოეთში მიღებული განათლების/კვალიფიკაციის დამადასტურებელ დოკუმენტებს (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) თან უნდა ახლდეს ნოტარიულად დამოწმებული ქართულენოვანი თარგმანი და სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემული უცხოეთში მიღებული განათლების აღიარების დოკუმენტი.

 

მიმაგრებული დოკუმენტები:

 

 

დამატებითი ინფორმაციას გაეცანით ვებ-გვერდზე www.sangu.edu.ge

მსგავსი განცხადებები
ღია კონკურსი ვეტერინარიის დეტალურ სფეროში აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად

ევროპის უნივერსიტეტი


20 სექ - 19 ოქტ

კონკურსი აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად კომპიუტინგი/ინფორმატიკის მიმართულებით

საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი


20 სექ - 19 ოქტ

პედაგოგი/ტრენერი

საზოგადოებრივი კოლეჯი გარანტი


15 ოქტ - 11 ნოემ

logo

სტრატეგიული განვითარების, ინტერნაციონალიზაციისა და კვლევების ხელშეწყობის სამსახურის უფროსი ქუთაისში

ქუთაისის უნივერსიტეტი


11 ოქტ - 27 ოქტ

ღია კონკურსი აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად

ევროპის უნივერსიტეტი


24 სექ - 23 ოქტ


NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV