ბავშვთა და მოზარდთა განვითარების ფსიქოლოგიის  ტრეინინგ-კურსი

თარიღები: 10 აგვ - 31 აგვ
მდებარეობა: თბილისი
ელ. ფოსტა: innovativetrainingcenter@gmail.com
ტრენინგ-კურსები/სასწავლო პროგრამები:  ტრენინგ კურსები

სათაური:  გრანდიოზული სექტემბრის აქცია!-,,ბავშვთა და მოზარდთა განვითარების ფსიქოლოგიის  ტრეინინგ-კურსზე!-75ლარი!

„ინოვაციური ტრეინინგ ცენტრი I T C“ გთავაზობთ გრანდიოზულ აქციას  : ბავშვთა და მოზარდთა განვითარების ფსიქოლოგიის   ექსპრეს ტრეინინგ-კურსზე!!!

მიმდინარე აქცია ითვალისწინებს  სრული ტრეინინგ-კურსის  საფასურის 400ლარის დაფინანსებას და  გადაიხდით მხოლოდ კურსზე რეგისტრაციის საფასურს, რომელიც  შეადგენს 75ლარს!

იმისათვის, რომ ისარგებლოთ მიმდინარე  დაფინანსებით 31 აგვისტოს ჩათვლით უნდა მოახდინოთ  განაცხადის შევსება და სარეგისტრაციო თანხის 75 ლარის ანგარისშწორებაც!

 • ტრეინინგ-კურსი დაიწება 21-სექტემბერს!
 • ლექციები ჩატარდება შაბათ-კვირას!
 • ლექციის დაწყების დრო: 14.00სთ.30წთ.
 • სრული კურსის მოიცავს  10საათს და გადანაწილდება დღეში 2-საათიანი ლექციებით. „ინოვაციური ტრეინინგ ცენტრი I T C“-ის თქვენ ირჩევთ, რადგან:

 • "I T C" - ტრეინინგ ცენტრს აქვს უკვე 6-წლიანი გამოცდილება;
 • "I T Cდაკომპლექტებულია პროფესიონალი კადრებით;
 • "I T Cორიენტირებულია ინოვაციურ სასწავლო პროგრამებზე;
 • "I T C" - ის კურსებით და ცენტრში მიღებული ცოდნით  დასაქმებული არიან მსმენელები , სხვადასხვა სფეროში, როგორც საჯარო ისე კერძო სტრუქტურაში!
 • "I T C" გამოირჩევა  საუკეთესო სასწავლო გარემოთი და მორგებულია მსმენელის მოთხოვნებს.ტრეინინგ-კურსი ეფუძნება უახლეს კვლევებს და მეთოდებს!

ტრეინინგ ცენტრი გასცემს ორ ენოვან ლიცენზირებულ სერთიფიკატს!!! რომელიც აპრობირებულია, როგორც კერძო ისე საჯარო სექტორში!

 

ტრეინინგზე თეორიულ საკითხებთან ერთად განიხილება კონკრეტული პრაქტიკული ქეისები და თითოეულ მსმენელს ტრეინინგ-კურსის ფარგლებში შემუშავებული პროგრამის  მასალები გადაეცემა ელექტრონულად!კურსი არ მოითხოვს რაიმე საბაზისო ცოდნას და განკუთვნილია: მასწავლებლებისთვის, ფსიქოლოგებისთვისსტუდენტებისთვისმშობლებისთვისსოც.მუშაკებისთვისექიმებისთვის და ნებისმიერი დაინტერსებული მსმენელისთვის!


წინამდებარე სასწავლო მოდული შესაძლებლობას მისცემს  მსმენელს გაეცნონ ბავშვის/მოზარდის ფსიქოლოგიურ მახასიათებლებს და დაინახონ რა ბიო-ფსიქო-სოციალური ფაქტორები განსაზღვრავენ პრობლემურ ქცევას, ასევე  როგორია  მოზარდის მე-იდენტობის ფორმირების პროცესში, განხილული იქნება მოზარდის ფსიქოსოციალური და მორალური განვითარების თავისებურებები, განვითარების  დარღვევის რამდენიმე ფორმა. მსმენელებისთვის მიწოდებული ინფორმაცია დაეყრდნობა საერთაშორისო პრაქტიკაში დამკვიდრებულ საუკეთესო გამოცდილებას, თეორიულ მიდგომებს  და გაითვალისწინებს იმ პრობლემებს, რომლებსაც  ექსპერტები აწყდებიან არასრულწლოვნებთან მუშაობისას, იქნება ეს  მათთან კომუნიკაცია თუ  მათი  ასაკობრივი თავისებურებების, მოთხოვნილებებისა და მოტივების სწორად აღქმა და გაზრება.

     საკითხისადმი  ამდაგვარი - სისტემური მიდგომა საშუალებას მოგვცემს დავინახოთ  მოზარდის მიერ ჩადენილი არასასურველი ქცევა, არა როგორც ერთი კონკრეტული ეპიზოდი მისი ცხოვრებიდან, არამედ  გავიაზროთ და დავინახოთ სრული  სოციალური და ფსიქოლოგიური კონტექსტი, რაც საბოლოოდ  ბავშვის ჭეშმარიტი ინტერესების გათვალისწინებაში დაგვეხმარება

 

კურსის ფარგლებში განიხილება შემდეგი თემები:

1. ბავშვის ინტელექტუალური ასაკობრივი განვითარების თავისებურებები: შემეცნებითი/ კოგნიტური განვითარების თეორიები; ჟ. პიაჟეს „ინტელექტუალური განვითარების თეორია.“

 • ჩვილი ბავშვის კოგნიტური განვითარების თავისებურებები;
 • ადრეული ბავშვობის შემეცნებითი განვითარების თეორიები;
 • შუა ბავშვობის შემეცნებითი განვითარების თავისებურებები;
 • მოზარდობის ხანის კოგნიტური განვითარების თავისებურებები.

 • ბავშვთა სხვადასხვა ასაკობრივი  კატეგორიისათვის დამახასიათებელი შემეცნებითი თავისებურებების გამოყენება სწავლა- განვითარების პროცესში.


2. ბავშვის სოციალური და ემოციური განვითარების კანონზომიერებები:

 • ემოციური და სოციალური განვითარების თავისებურებები;  ე. ერიქსონის „პიროვნების განვითარების ფსიქო- სოციალური თეორია.“
 • ჩვილი ბავშვის ემოციური და სოციალური განვითარების თავისებურებები;
 • ადრეული ბავშვობის ემოციური და სოციალური განვითარების თეორიები;
 • შუა ბავშვობის ემოციური და სოციალური განვითარების თავისებურებები;
 • მოზარდობის ხანის ემოციური და სოციალური განვითარების თავისებურებები.
 • ბავშვთა სხვადასხვა ასაკობრივი კატეგორიისათვის დამახასიათებელი სოციალური და ფსიქოლოგიური/ ემოციური მახასიათებლების პრაქტიკული თვალით დანახვა და ბავშვის განვითარების პროცესში ხელშემწყობი მექანიზმების გააზრება.3. აღზრდა და კომუნიკაცია: სოციალური გარემოს როლი ბავშვის ზრდა- განვითარების, მისი დამოუკიდებელ პიროვნებად ჩამოყალიბების პროცესში:

 • სოციალური დასწავლის თეორიები; ქცევითი თეორია- ბიჰევიორიზმი.
 • პოზიტიური განმტკიცების, ნეგატიური განმტკიცების, პოზიტიური დასჯის, ნეგატიური დასჯის მექანიზმები; მათი დადებითი და უარყოფითი მხარეები; პრემარკის პრინციპი და მისი გამოყენების დადებითი შედეგები.
 • განმამტკიცებელი და ავერსიული სტიმულები, როგორც ხელშემწყობი ან/ და ხელის შემშლელი ბავშვის, როგორც დამოუკიდებელი და პასუხისმგებლიანი პიროვნების ჩამოყალიბების პროცესში;
 • ეფექტური და არაეფექტური სტრატეგიები; მათი ეფექტურობის/ არაეფექტურობის დასაბუთება.
 • სტრატეგიების პრაქტიკული გამოყენება.
 • განსხვავებული სტრატეგიების პრაქტიკაში გამოყენების პრინციპები;
 • რეკომენდაციები მშობლებისთვის, მასწავლებლებისთვის, ბავშვთან ეფექტური მუშაობითა და კომუნიკაციით დაინტერესებული ნებისმიერი პირისათვის.

 

4.როგორ ვიქცევით ბავშვის თანდასწრებით?! მოზრდილი ადამიანის ქცევა, როგორც მაგალითი ბავშვის შემდგომი ქცევისათვის.

 • მოდელირებით სწავლა. ა. ბანდურას „სოციალურ- კოგნიტური თეორია“.
 • მოდელირებით სწავლის სპეციფიკა;
 • მიბაძვით სწავლის საფეხურები;
 • მიბაძვით სწავლის ფაქტორები;
 • მიბაძვა, როგორც სწავლის წამყვანი ფორმა ბავშვებისათვის.
 • პიროვნული ფაქტორები: თვითეფექტიანობა და თვითრეგულაცია.
 • თვითეფექტიანობის რაობა და მისი მნიშვნელობა სწავლა- სწავლების პროცესში;
 • თვითრეგულაცია და თვითრეგულაციის მექანიზმები.

 

5. მოზარდობა- გადამვალი ასაკი.

 • მოზარდობა, როგორც მნიშვნელოვანი ცვლილებების პერიოდი.
 • მოზარდობის ხანის ქრონოლოგიური ასაკის განსაზღვრა;
 • მოზარდისთვის დამახასიათებელი ცვლილებები, როგორც სირთულე თუ “ლეგიტიმური”ასაკობრივი თავისებურება?!
 • მოზარდობის ხანისთვის დამახასიათებელი ზოგადი ასაკობრივი თავისებურებები;
 • მოზარდობის ხანის სხეულებრივი/ ფიზიკური და მოტორული ცვლილებები;
 • მოზარდობის ხანის ფსიქოლოგიური თავისებურებები;
 • მოზარდობის ხანისთვის დამახასიათბელი კვებითი აშლილობები: ანორექსია, ბულიმია.
 • პიროვნული სფეროს განვითარება.
 • თვიშეფასება და თვითკონცეფცია;
 • ურთიერთსაწინაღმდეგო თავისებურებები და მათი გამოვლენის ფორმები.ტრეინინგის მსვლელობისას თითოეული მსმენელი მიიღებს რჩევებს და მითითებებს  ინდივიდუალურად თავიანთი პროფესიიდან და საქმიანობიდან  გამომდინარე.

კურსს წარუძღვება ფსიქოლოგი: თეონა ნუცუბიძე

 • ტრეინინგ-კურსი დაიწება I-ჯგუფი21 სექტემბერს და   I I-ჯგუფი 6-ოქტომბერს.

კურსი მოიცავს 10- სალექციო საათს

ტრეინინგ-კურსზე რეგისტრაციის საფასური 75ლარი!

ტრეინინგ-კურსზე რეგისტრაცია შესაძლებელია ელექტრონულად (ელექტრონულ ფოსტაზე გამოაგზავნით თქვენს მონაცემებს: სახელი, გვარი, ტელეფონის ნომერი და სათაურის ზოლში მიუთითებთ კურსის დასახელებას)   

 • მსმენელს აქვს შესაძლებლობა  სურვილის მიხედვით-კურსის დასრულების შემდგომ აიღოს ორ-ენოვანი ლიცენზირებული სერთიფიკატი ტესტირების(რომელიც მოიცავს ტრეინინგზე განხილული თემების შეჯამებას)  საფუძველზე.
 • ტესტირებაზე რეგისტრაციის და სერთიფიკატის საფასური შეადგენს  15-ლარს.
 • იმისათვის რომ, ისარგებლოთ მიმდინარე დაფინანსებით,  ელ-ფოსტაზე სარეგისტრაციო მონაცემების გამოგზავნის შემდგომ უნდა მოახდინოთ სარეგისტრაციო  თანხის  (75ლარის)  ანაგრიშსწორება 16-აგვისტოს ჩათვლით,  რათა თქვენი განაცხადი გააქტიურდეს აღნიშნულ კურსზე!
 • თანხის ანაგრისწორება უნდა მოახდინოთ საბანკო ანგარიშზე:
 • .. „თიბისიბანკი“ ,  / GE 50TB7841336080100003,  მიმღებიშპსინოვაციურიტრეინინგცენტრი ITC“  
 • .. „საქართველოსბანკი“ , / GE03BG0000000725061400,
 • მიმღები: შპსინოვაციური ტრეინინგ ცენტრი“ იჩქარეთ! რაოდენობა შეზღუდულია!


დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით:

ტელ: +995 555 00 52 01 ; (+995 32) 2 30 71 30;  +995 599 38 48 57                         

ელ-ფოსტა : innovativetrainingcenter@gmail.com

F-გვერდი: Innovative Training Center  https://www.facebook.com/Innovative-Training-Center-317905621686321/

მის.: პეკინისგამზ.19,II -სადარბაზო,  II-სართული

 

მსგავსი განცხადებები
1C სააღრიცხვო პროგრამის შემსწავლელი პრაქტიკული კურსი

Rossoft Training Centre


26 ივლ - 24 აგვ

IT ინჟინერია - CISCO IT Essentials CompTIA A+ თბილისსა და რეგიონებში

უნივერსალური ცოდნის აკადემია UNIKO


09 აგვ - 07 სექ

PR მენეჯმენტის და მართვის ფსიქოლოგიის მოკლევადიანი კურსი თბილისსა და რეგიონებში

უნივერსალური ცოდნის აკადემია UNIKO


09 აგვ - 07 სექ

ბუღალტერიის კომპლექსური კურსი +  საჩუქრად უფასო სტაჟირება ბუღალტრულ - აუდიტორიულ კომპანიაში

უნივერსალური ცოდნის აკადემია UNIKO


09 აგვ - 07 სექ

გამყვანი ტურ-ოპერატორის შემსწავლელი სასერთიფიკაციო კურსი სტაჟირებით

Grand Travel


31 ივლ - 29 აგვ

განვითარების დარღვევები ბავშვებსა და მოზარდებში

ინოვაციური ტრეინინგ ცენტრი ITC


16 აგვ - 14 სექ

დილერთა ტრენინგის შემსწავლელი კურსები ბათუმში

Casino Batumi


25 ივლ - 23 აგვ


NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV