კონკურსი აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად

თარიღები: 23 იან - 21 თებ
მდებარეობა: თბილისი
დასაქმების ფორმა: სრული განაკვეთი
განათლება: დოქტორი
ელ. ფოსტა: info@bntu.edu.ge
მეცნიერება/განათლება:  ლექტორი უნივერსიტეტი ტრენინგ-კურსები/სასწავლო პროგრამები:  განათლების სექტორი

ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი(შემდგომში - ბნსუ) აცხადებს ღია კონკურსს (შემდგომში - კონკურსი) შემდეგი

აკადემიური თანამდებო­ბე­ბის დასაკავებლად:

 • საზღვაო ინჟინერია: პროფესორი - 1 ვაკანსია;
 • მენეჯმენტი: ასოცირებული პროფესორი - 1 ვაკანსია;
 • ინგლისური ფილოლოგია: ასისტენტ-პროფესორი - 1 ვაკანსია.

 

მოთხოვნები აკადემიური თანა­მ­დე­ბო­ბების დასაკავებლად:

პროფესორისათვის:

 • აკადემიური ნიშნით კვალიფიკაციის დასადასტურებლად: დოქტორის აკადემიური ან მასთან გათანაბრებული სამეცნიერო ხარისხი, სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის არა­ნაკლებ 6 წლის გამოც­დი­ლება, სა­კონ­კურ­სო ვაკანსიის შე­სა­ბა­­მის დარგში ბო­ლო 05 წლის გა­ნ­­მავლო­ბა­ში (პე­რიოდში) გა­მო­­ქ­­ვე­ყ­ნე­ბუ­­­ლი/გამო­ცე­მუ­ლი სამეცნიერო პუბ­ლი­კა­ცია/პუბლიკაც­ები და/ან ნაშ­რო­მი/ნაშრომები;
 • პროფესიული ნიშნით კვალიფიკაციის დასა­და­სტუ­რებ­ლად: უმა­ღ­­ლეს სა­გა­ნ­მანათ­ლებ­ლო დაწე­სე­ბუ­ლე­ბა­ში (შე­მ­დ­გომში - უსდ) არა­­ნა­კ­­­ლებ 6 წლის პე­და­­გო­­გი­ური მუ­შა­ობის გა­მო­ც­დი­ლება, სა­კონ­კურ­სო ვაკანსიის შე­სა­ბა­­მის დარგში: არა­­ნაკ­ლებ 6 წლის პრო­ფე­სი­ული გა­­­მოც­დი­ლე­ბა და ბო­ლო 05 წლის გა­ნ­­მავლო­ბა­ში (პე­რიოდში) გა­მო­­ქ­­ვე­ყ­ნე­ბუ­­­ლი/გამო­ცე­მუ­ლი სამეცნიერო პუბ­ლი­კა­ცია/პუბლიკაც­ები და/ან ნაშ­რო­მი/ნაშრომები.

 

ასოცირებული პროფესორისათვის:

 • აკადემიური ნიშნით კვალიფიკაციის დასადასტურებლად: დოქტორის აკადემიური ან მას­თან გა­თა­ნა­ბ­რებული ხა­რი­სხი, სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის არა­ნა­კლებ 3 წლის გა­მო­ც­დი­ლება, სა­კონ­კურ­სო ვაკანსიის შე­სა­ბა­­მის დარგში ბო­ლო 05 წლის გა­ნ­­მავლო­ბა­ში (პე­რიოდში) გა­მო­­ქ­­ვე­ყ­ნე­ბუ­­­ლი/გამო­ცე­მუ­ლი სამეცნიერო პუბ­ლი­კა­ცია/პუბლიკაც­ები და/ან ნაშ­რო­მი/ნაშრომები; 
 • პროფესიული ნიშნით კვალიფიკაციის დასა­და­სტუ­რებ­ლად: უსდ-ში არა­ნაკ­ლებ 3 წლის პე­­­დაგო­გი­უ­რი მუ­შაობის გა­მო­ც­დი­ლება, სა­კონ­კურ­სო ვაკანსიის შე­სა­ბა­­მის დარგში: არანაკლებ 5 წლის პროფე­სი­ული გა­მოცდი­ლება და ბო­ლო 05 წლის გა­ნ­­მავლო­ბა­ში (პე­რიოდში) გა­მო­­ქ­­ვე­ყ­ნე­ბუ­­­ლი/გამო­ცე­მუ­ლი სამეცნიერო პუბ­ლი­კა­ცია/პუბლიკაც­ები და/ან ნაშ­რო­მი/ნაშრომები.

 

ასისტენტ-პროფესორისათვის:

 • აკადემიური ნიშნით კვალიფიკაციის დასადასტურებლად: დოქ­ტო­რის აკადემიური ან მასთან გათანაბრებული სამეცნიერო ხა­­­რი­ს­ხი, სა­კონ­კურ­სო ვაკანსიის შე­სა­ბა­­მის დარგში ბო­ლო 05 წლის გა­ნ­­მავლო­ბა­ში (პე­რიოდში) გა­მო­­ქ­­ვე­ყ­ნე­ბუ­­­ლი/გამო­ცე­მუ­ლი სამეცნიერო პუბ­ლი­კა­ცია/პუბლიკაც­ები და/ან ნაშ­რო­მი/ნაშრომები;
 • პროფესიული ნიშნით კვალიფიკაციის დასა­და­სტუ­რებ­ლად: არანაკ­ლებ მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხა­რის­ხი და სა­კონ­კურ­სო  ვა­კან­სიის შესაბამის დარგში: მუ­შა­ო­ბის არა­ნაკ­­ლებ 4 წლის პროფესიული გა­მოც­დილება და ბო­ლო 05 წლის გა­ნ­­მავლო­ბა­ში (პე­რიოდში) გა­მო­­ქ­­ვე­ყ­ნე­ბუ­­­ლი/გამო­ცე­მუ­ლი სამეცნიერო პუბ­ლი­კა­ცია/პუბლიკაც­ები და/ან ნაშ­რო­მი/ნაშრომები.

 

კონკურსანტმა უნდა დააკმაყოფილოს შესაბამისი ვაკანსიისათვის დად­გე­ნილი საკონკურსო მოთხოვნები აკადემიური ან პროფესიული ნიშნით.

ყველა ზემოთ მითითებულ შემთხვევებში აუცილებელია სა­კონ­კურსო ვაკანსიის შესა­ბა­მის დარგ­ში სას­­წავლო კუ­რ­­ს­­ის პროგრამის (სილა­ბუ­სის) წარდგენა.

 

კონკურსთან დაკავშირებული ვადები:

 • კონკურსის შესახებ ინფორმაციის საჯარო გამოქვეყნება - 23.01.2019;
 • საკონკურსო საბუთების მიღება: 25.02 - 01.03.2019;
 • საკონკურსო კომისიის მუშაობა: 04.03. - 06.03.2019;
 • კონკურსის წინასწარი შედეგების გამოცხადება: 07.03.2019;
 • კონკურსის წინასწარი შედეგების გასაჩივრება (საპრეტენზიო განცხადებების მი­ღე­ბა): 11.03.-12.03.2019;
 •  საპრეტენზიო კომისიის მუშაობა - 13.03.- 14.03.2019;
 • კონკურსის საბოლოო შედეგების გამოცხადება: არაუგვიანეს 15.03.2019 (კონკურსის წინასწარი შედეგები მიჩნეულ იქნეს კონკურსის საბოლოო შედეგად, თუ არ მოხდება მათი გასაჩივრება);
 • კონკურსში გამარჯვებულთა აკადემიურ თანამდებობებზე დანიშვნის შესახებ ბრძა­ნების გამო­ცემა: არაუგვიანეს 20.03.2019.

 

კონკურსზე წარსადგენი საბუთები:

 • განცხადება საკონკურსო კომისიის თავმჯდომარის სახელზე;
 • შევსებული „კონკურსანტის ანკეტა“;
 • პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის (პირადობის მოწმობის/ID ბარათის) ასლი (უც­­­ხო ქვე­ყნის მოქალა­ქეო­ბის შე­მ­თ­ხ­ვე­ვაში - პას­პორ­ტის/პირადობის მოწმობის ასლი და სანო­ტა­რო წე­სით და­მო­წმებული თარგ­მა­ნი);
 • ფოტოსურათი (დაბეჭდილი 3X4–ზე; ელ. ვერსია);
 • უმაღლესი განათლების (მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარი­სხის) დამა­და­ს­­­ტუ­რე­ბელი დოკუმენტის ასლი;
 • აკადემიური ნიშნით კვალიფიკაციის დადასტურების შემთხვევაში: დოქტორის აკა­დე­მიური ან მასთან გათანაბრებული სამეცნიერო ხა­რი­ს­ხის და საკონკურსო აკადემიური თანამდე­ბობის­თვის განსაზღვრული სამეც­ნიე­რო-პედა­გო­რი­ური გამოცდილების (შრო­მის წიგნაკი, ცნობა ან/და სხვ.) დამადასტურებელი დოკუმენ­ტების ას­ლე­ბი;

 

პროფესიული ნიშნით კვალიფიკაციის დადასტურების შემთხვევაში: საკონკურსო აკადე­მიუ­რი თანამდე­ბობის­თვის განსაზღვრული პროფესიული და პედა­გო­გიური გამოცდილების დამა­დას­ტურებელი დო­კუ­მენტები (შრომის წიგ­ნაკი, ცნობა ან/და სხვ.);

 • უც­ხო­­ეთში მიღებული განათლების/კვა­ლი­­ფი­კა­ცი­ის და­მა­­დასტურე­ბე­ლი დო­კუ­მე­ნ­­ტის შემთხ­ვე­ვა­­ში ასევე წარ­სა­დ­გე­ნია სანო­ტა­რო წე­სით დამოწმებული ქარ­თულ­ენო­ვანი თარ­გ­­მა­ნი და უც­ხო­ე­თში მიღებული განათ­ლე­ბის/კვა­­ლი­ფი­კაციის საქართველოში აღიარების დო­კუ­მენტი;
 • სა­კონ­კურსო ვაკანსიის შესა­ბა­მის დარგში სას­­წავლო კუ­რ­­ს­­ის პროგრამა (სილა­ბუ­სი). უპირა­ტე­სო­ბა მიენიჭება კონკურსანტს, რო­მელსაც დაუდასტურდება წარდგენილი სასწავლო კურსის ინგ­ლი­­­სურ/რუ­სულ ენაზე გაძღო­ლის კომპეტენცია;
 • ინფორმაცია საკონკურსო ვა­კან­სიის შესაბამის დარ­გში ბოლო 5 წლის გან­მა­­ვ­ლობაში გამოცე­მუ­ლი/გამოქვეყნებული სამეცნიერო ნაშ­რომების/პუბლი­კა­ცი­ე­ბის შესახებ (მი­­ე­­თითება „კონ­კურ­სან­ტის ანკეტაში“);
 • „კონკურსანტის ანკეტაში“ კონკურსანტის მიერ მითითე­ბუ­ლი ინფორ­მა­­ციის დამადასტუ­რე­ბე­ლი დოკუმენტები.

 

აკადემიურ თანამდებობაზე არჩევის ვადაა (შრომითი ხელშეკრულების ვადა) განისაზღვროს: პროფესორისთვის - 10 წელი, ასოცირებული პროფესორისთვის - 10 წელი, ასისტენტ-პროფესორისთვის - 4 წელი.

საკონკურსო საბუთების მიიღება იწარმოებს ზემოთ მითითებულ ვადებში ყოველდ­ღი­ურად (შაბათ-კვირის გარდა) 10:00 სთ–დან 17:00 სთ–მდე ამო­ნა­ბეჭ­დი ფორმით (მისამართი: აჭარა, ქ. ბათუმი, თამარ მეფის გამზირი №38) ან ელ. ფორ­მით (ბნსუ-ს ელ.ფოსტა: info@bntu.edu.ge).

კონკურსის წინასწარი შედეგების გასაჩივრების შემთხვევაში საპრეტენზიო განცხადებების მიიღება მოხ­დეს ზემოთ მითითებულ ვადებში ყოველდღიურად 10:00 სთ–დან 17:00 სთ–მდე ამო­ნა­ბეჭ­დი ფორმით (მისამართი: აჭარა, ქ. ბათუმი, თამარ მეფის გამზირი №38) ან ელ. ფორ­მით (ბნსუ-ს ელ-ფოსტა: info@bntu.edu.ge).

კონკურსის წინასწარი და საბოლოო შედეგები გამოცხადდება ზემოთ მითითე­ბულ ვა­დე­ბ­ში ბნსუ-ს ვებგვერდის (www.bntu.edu.ge) მეშვეობით.

კონკურსთან დაკავშირებით დაინტერესეულ პირთათვის ინფორმაციის მიწოდებაზე პა­სუ­ხისმგებელ პირია ბნსუ-ს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი, პროფ. ნათია მიქელთაძე. საკონტაქტო ტელ.: +995 593 44 22 85; ელ-ფოსტა: info@bntu.edu.ge, n.mikeltadze@bntu.edu.ge

მსგავსი განცხადებები
კონკურსი აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად

წმ. გიორგის უნივერსიტეტი


11 თებ - 11 მარ

ბაკალავრიატის პროგრამების კოორდინატორი ქუთაისში

ქუთაისის უნივერსიტეტი


05 თებ - 19 თებ

კონკურსი აკადემიურ თანამდებობათა დასაკავებლად ქუთაისში

ქუთაისის უნივერსიტეტი


01 თებ - 02 მარ

კონკურსი აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად ქუთაისში

ქუთაისის უნივერსიტეტი


01 თებ - 02 მარ

საგამოცდო ცენტრის კოორდინატორი ქუთაისში

ქუთაისის უნივერსიტეტი


05 თებ - 19 თებ

სოციოლოგიური კვლევების სპეციალისტი ქუთაისში

ქუთაისის უნივერსიტეტი


05 თებ - 19 თებ

English Language Teacher

English Language Center SK


23 იან - 21 თებ


NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV