უფასო ტრეინინგ-კურსი ბავშვთა და მოზარდთა განვითარების ფსიქოლოგია

თარიღები: 13 ოქტ - 06 ნოემ
მდებარეობა: თბილისი
ელ. ფოსტა: innovativetrainingcenter@gmail.com
ტელეფონი: +995555005201
ტრენინგ-კურსები/სასწავლო პროგრამები:  ტრენინგ კურსები

„ინოვაციური ტრეინინგ ცენტრი I T C“   გთავაზობთბავშვთა და მოზარდთა განვითარების ფსიქოლოგიის“ უფასო ექსპრეს ტრეინინგ-კურსს!!!


ტრეინინგ ცენტრთან არსებული დაფინანსების პროექტით -მსმენელს დაუფინასდება ტრეინინგ-კურსის სწავლის საფასური სრულად 300ლარი და გადაიხდის მხოლოდ ტრეინინგზე რეგისტრაციის საფასურს, რომელიცშეადგენს55ლარს!

იმისათვის, რომ ისარგებლოთ მიმდინარე  დაფინანსების პროექტითუნდა გაიაროთრეგისტრაცია 14-ოქტომბრამდე!!!

I-ჯგუფი:შაბათი/კვირა 13.00საათზე

I I -ჯგუფი :ორშაბათი/სამშაბათი13.00საათზე

კურსი არ მოითხოვს რაიმე საბაზისო ცოდნას და განკუთვნილია ნებისმიერი დაინტერსებული მსმენელისთვის!

წინამდებარე სასწავლო მოდული შესაძლებლობას მისცემს  არასრულწლოვან მოზარდებთან მომუშავე სპეციალისტებს და დაინტერესებულ პირებს,  მშობლებს გაეცნონ ბავშვის/მოზარდის ფსიქოლოგიურ მახასიათებლებს და დაინახონ რა ბიო-ფსიქო-სოციალური ფაქტორები განსაზღვრავენ პრობლემურ ქცევას, ასევე  როგორია  მოზარდის მე-იდენტობის ფორმირების პროცესში, განხილული იქნება მოზარდის ფსიქოსოციალური და მორალური განვითარების თავისებურებები, განვითარების  დარღვევის რამდენიმე ფორმა.  მსმენელებისთვის

მიწოდებული ინფორმაცია დაეყრდნობა საერთაშორისო პრაქტიკაში დამკვიდრებულ საუკეთესო გამოცდილებას, თეორიულ მიდგომებს  და გაითვალისწინებს იმ პრობლემებს, რომლებსაც  ექსპერტები აწყდებიან არასრულწლოვნებთან მუშაობისას, იქნება ეს  მათთან კომუნიკაცია თუ  მათი  ასაკობრივი თავისებურებების, მოთხოვნილებებისა და მოტივების სწორად აღქმა და გაზრება.

საკითხისადმი  ამდაგვარი - სისტემური მიდგომა საშუალებას მოგვცემს დავინახოთ  მოზარდის მიერ ჩადენილი არასასურველი ქცევა, არა როგორც ერთი კონკრეტული ეპიზოდი მისი ცხოვრებიდან, არამედ  გავიაზროთ და დავინახოთ სრული  სოციალური და ფსიქოლოგიური კონტექსტი, რაც საბოლოოდ  ბავშვის ჭეშმარიტი ინტერესების გათვალისწინებაში დაგვეხმარება

 

კურსის ფარგლებში განიხილება შემდეგი თემები:

ბავშვის ინტელექტუალური ასაკობრივი განვითარების თავისებურებები:

 

შემეცნებითი/ კოგნიტური განვითარების თეორიები; ჟ. პიაჟეს „ინტელექტუალური განვითარების თეორია.“

 • ჩვილი ბავშვის კოგნიტური განვითარების თავისებურებები;
 • ადრეული ბავშვობის შემეცნებითი განვითარების თეორიები;
 • შუა ბავშვობის შემეცნებითი განვითარების თავისებურებები;
 • მოზარდობის ხანის კოგნიტური განვითარების თავისებურებები.
 • ბავშვთა სხვადასხვა ასაკობრივი  კატეგორიისათვის დამახასიათებელი შემეცნებითი თავისებურებების გამოყენება სწავლა- განვითარების პროცესში.

ბავშვის სოციალური და ემოციური განვითარების კანონზომიერებები:

 • ემოციური და სოციალური განვითარების თავისებურებები;  ე. ერიქსონის „პიროვნების განვითარების ფსიქო- სოციალური თეორია.“
 • ჩვილი ბავშვის ემოციური და სოციალური განვითარების თავისებურებები;
 • ადრეული ბავშვობის ემოციური და სოციალური განვითარების თეორიები;
 • შუა ბავშვობის ემოციური და სოციალური განვითარების თავისებურებები;
 • მოზარდობის ხანის ემოციური და სოციალური განვითარების თავისებურებები.
 • ბავშვთა სხვადასხვა ასაკობრივი კატეგორიისათვის დამახასიათებელი სოციალური და ფსიქოლოგიური/ ემოციური მახასიათებლების პრაქტიკული თვალით დანახვა და ბავშვის განვითარების პროცესში ხელშემწყობი მექანიზმების გააზრება.

აღზრდა და კომუნიკაცია: სოციალური გარემოს როლი ბავშვის ზრდა- განვითარების, მისი დამოუკიდებელ პიროვნებად ჩამოყალიბების პროცესში:

 • სოციალური დასწავლის თეორიები; ქცევითი თეორია- ბიჰევიორიზმი.
 • პოზიტიური განმტკიცების, ნეგატიური განმტკიცების, პოზიტიური დასჯის, ნეგატიური დასჯის მექანიზმები; მათი დადებითი და უარყოფითი მხარეები; პრემარკის პრინციპი და მისი გამოყენების დადებითი შედეგები.
 • განმამტკიცებელი და ავერსიული სტიმულები, როგორც ხელშემწყობი ან/ და ხელის შემშლელი ბავშვის, როგორც დამოუკიდებელი და პასუხისმგებლიანი პიროვნების ჩამოყალიბების პროცესში;
 • ეფექტური და არაეფექტური სტრატეგიები; მათი ეფექტურობის/ არაეფექტურობის დასაბუთება.
 • სტრატეგიების პრაქტიკული გამოყენება.
 • განსხვავებული სტრატეგიების პრაქტიკაში გამოყენების პრინციპები;
 • რეკომენდაციები მშობლებისთვის, მასწავლებლებისთვის, ბავშვთან ეფექტური მუშაობითა და კომუნიკაციით დაინტერესებული ნებისმიერი პირისათვის.

როგორ ვიქცევით ბავშვის თანდასწრებით?! მოზრდილი ადამიანის ქცევა, როგორც მაგალითი ბავშვის შემდგომი ქცევისათვის.

 • მოდელირებით სწავლა. ა. ბანდურას „სოციალურ- კოგნიტური თეორია“.
 • მოდელირებით სწავლის სპეციფიკა;
 • მიბაძვით სწავლის საფეხურები;
 • მიბაძვით სწავლის ფაქტორები;
 • მიბაძვა, როგორც სწავლის წამყვანი ფორმა ბავშვებისათვის.
 • პიროვნული ფაქტორები: თვითეფექტიანობა და თვითრეგულაცია.
 • თვითეფექტიანობის რაობა და მისი მნიშვნელობა სწავლა- სწავლების პროცესში;
 • თვითრეგულაცია და თვითრეგულაციის მექანიზმები.

მოზარდობა- გარდამვალი ასაკი.

 • მოზარდობა, როგორც მნიშვნელოვანი ცვლილებების პერიოდი.
 • მოზარდობის ხანის ქრონოლოგიური ასაკის განსაზღვრა;
 • მოზარდისთვის დამახასიათებელი ცვლილებები, როგორც სირთულე თუ “ლეგიტიმური”ასაკობრივი თავისებურება?!
 • მოზარდობის ხანისთვის დამახასიათებელი ზოგადი ასაკობრივი თავისებურებები;
 • მოზარდობის ხანის სხეულებრივი/ ფიზიკური და მოტორული ცვლილებები;
 • მოზარდობის ხანის ფსიქოლოგიური თავისებურებები;
 • მოზარდობის ხანისთვის დამახასიათბელი კვებითი აშლილობები: ანორექსია, ბულიმია.
 • პიროვნული სფეროს განვითარება.
 • თვიშეფასება და თვითკონცეფცია;
 • ურთიერთსაწინაღმდეგო თავისებურებები და მათი გამოვლენის ფორმები.

ტრეინინგის მსვლელობისასთითოეული მსმენელი მიიღებს რჩევებს და მითითებებს  ინდივიდუალურად თავიანთი პროფესიიდან და საქმიანობიდან  გამომდინარე.

კურსს წარუძღვება ფსიქოლოგი: თეონა ნუცუბიძე

 

კურსიმოიცავს10-სალექციო საათს 

 • მსმენელს აქვს შესაძლებლობა  სურვილის მიხედვით აიღოს ორ-ენოვანი ლიცენზირებული სერთიფიკატი ტესტირების(რომელიც მოიცავს ტრეინინგზე განხილული თემების შეჯამებას)  საფუძველზე.
 • ტესტირებაზე რეგისტრაციის საფასური შეადგენს  15-ლარს.
 • ტრეინინგ ცენტრი გასცემს ორ ენოვან ლიცენზირებულ სერთიფიკატს!!!

 

იმისათვის რომ ისარგებლოთ დაფინასების პროექტით აუცილებელიაგანაცხადის შევსება მითითებულ ბმულზე და  14-ოქტომბრის ჩათვლით უნდა მოახდინოთ რეგისტრაციის საფასურის (55ლარის)  ანაგრიშსწორება, რათა თქვენი განაცხადი გააქტიურდეს აღნიშნულ კურსზე.     

თანხისანაგრისწორებაუნდამოახდინოთსაბანკოანგარიშზე:

 • ს.ს. „თიბისიბანკი“ ,     ა/ა GE 50TB7841336080100003,   მიმღებიშპს „ინოვაციურიტრეინინგცენტრი ITC“  
 • ს.ს. „საქართველოსბანკი“ , ა/ა GE03BG0000000725061400,

მიმღები: შპს „ინოვაციური ტრეინინგ ცენტრი“ 

ან შეგიძლიათ მობრძანდეთ ტრეინინგ ცენტრში და სალაროში გადაიხადოთ რეგისტრაციის საფასური!

იჩქარეთ! რაოდენობა შეზღუდულია!

კურსზე მოხვდებიან მხოლოდ ის მსმენელები ვისაც ექნება რეგისტრაცია გავლილი 14- ოქტომბრამდე!

 

დამატებითიინფორმაციისთვისდაგვიკავშირდით:

ტელ: +995 555  005  201 ; (+995 32) 2 30 71 30;   +995  599 38 48 57                         

ელ-ფოსტა : innovativetrainingcenter@gmail.com

მის.: პეკინისგამზ.19,II -სადარბაზო,  II-სართული

მსგავსი განცხადებები
1C სააღრიცხვო პროგრამის შემსწავლელი პრაქტიკული კურსი

Rossoft Training Centre


18 სექ - 17 ოქტ

CISCO-ს სერტიფიცირებული პედაგოგი

VIP Intellect Group


20 სექ - 19 ოქტ

CMA-საერთაშორისო სერთიფიკატი ფინანსური მენეჯერებისთვის

International Leading Professionals


18 სექ - 17 ოქტ

IT და ვებ ტექნოლოგიები, ინჟინერია, ქსელი, ვებ პროგრამირება

ინტელექტ ცენტრი


28 სექ - 27 ოქტ

IT ინჟინერია - CISCO IT Essentials CompTIA A+

უნივერსალური ცოდნის აკადემია UNIKO


21 სექ - 20 ოქტ

IT ინჟინერია/სისტემისა და ქსელის ადმინისტრირების შემსწავლელი სასერთიფიკატო კურსი

ქართულ-კანადური საგანმანათლებლო ცენტრი GCEC


26 სექ - 25 ოქტ

IT ინჟინერიის შემსწავლელი ინტენსიური კურსი 250 ლარის ნაცვლად 150 ლარად

ქართულ-ევროპული უმაღლესი სასწავლებლის სასერტიფიკატო ცენტრი


24 სექ - 23 ოქტ