კონკურსი აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად

თარიღები: 13 ოქტ - 06 ნოემ
მდებარეობა: თბილისი
დასაქმების ფორმა: სრული განაკვეთი
განათლება: დოქტორი
ენები: ინგლისური
ელ. ფოსტა: info@unigeo.edu.ge
მეცნიერება/განათლება:  უნივერსიტეტი ტრენინგ-კურსები/სასწავლო პროგრამები:  განათლების სექტორი

შპს საქართველოს საერთაშორისო სასწავლო უნივერსიტეტი უნიჯეო აცხადებს ღია კონკურსს აკადემიური თანამდებობების (პროფესორი, ასოცირებული პროფესორი, ასისტენტ-პროფესორი) დასაკავებლად  აკადემიური ნიშნით.

 • ჯანდაცვის მიმართულებით შემდეგ საგანმანათლებლო პროგრამებზე:
 • დიპლომირებული მედიკოსის (ინგლისურენოვანი) ერთსაფეხურიანი  საგანმანათლებლო პროგრამა:

 

 ვაკანტური ადგილები:

 

მედიკო-ბიოლოგიური კურსები (ქიმია, ბიოლოგია, ჰისტოლოგია, ანატომია)

 • პროფესორი - 2 საშტატო ერთეული
 • ასოცირებული პროფესორი - 2 საშტატო ერთეული
 • ასისტენტ-პროფესორი - 2 საშტატო ერთეული
 • ასისტენტი - 2 საშტატო ერთეული

 

კლინიკური კურსები

 • პროფესორი - 3 საშტატო ერთეული
 • ასოცირებული პროფესორი - 3 საშტატო ერთეული
 • ასისტენტ-პროფესორი - 3 საშტატო ერთეული
 • ასისტენტი - 3 საშტატო ერთეული

 

ქირურგიული კურსები

 • პროფესორი - 3 საშტატო ერთეული
 • ასოცირებული პროფესორი - 3 საშტატო ერთეული
 • ასისტენტ-პროფესორი - 3 საშტატო ერთეული
 • ასისტენტი - 3 საშტატო ერთეული

 

 

დიპლომირებული სტომატოლოგის (ინგლისურენოვანი) საგანმანათლებლო პროგრამა

თერაპიული სტომატოლოგია

 • პროფესორი - 1 საშტატო ერთეული
 • ასოცირებული პროფესორი - 1 საშტატო ერთეული
 • ასისტენტ-პროფესორი - 1 საშტატო ერთეული
 • ასისტენტი - 1 საშტატო ერთეული

 

ქირურგიული სტომატოლოგია

 • პროფესორი - 2 საშტატო ერთეული ( 1 ქართულენოვანი, 1- ინგლისურენოვანი)
 • ასოცირებული პროფესორი - 2 საშტატო ერთეული (1 ქართულენოვანი, 1- ინგლისურენოვანი)
 • ასისტენტ-პროფესორი - 2 საშტატო ერთეული (1 ქართულენოვანი, 1- ინგლისურენოვანი)
 • ასისტენტი - 2 საშტატო ერთეული (1 ქართულენოვანი, 1- ინგლისურენოვანი)

 

ორთოპედიული სტომატოლოგია

 • პროფესორი - 1 საშტატო ერთეული
 • ასოცირებული პროფესორი - 1 საშტატო ერთეული
 • ასისტენტ-პროფესორი - 1 საშტატო ერთეული
 • ასისტენტი - 2 საშტატო ერთეული

 

ორთოდონტია

 • პროფესორი - 1 საშტატო ერთეული
 • ასოცირებული პროფესორი - 1 საშტატო ერთეული
 • ასისტენტ-პროფესორი - 1 საშტატო ერთეული
 •    ასისტენტი - 2 საშტატო ერთეული

 

ქირურგიული სტომატოლოგია

 • პროფესორი - 1 საშტატო ერთეული
 • ასოცირებული პროფესორი - 1 საშტატო ერთეული
 • ასისტენტ-პროფესორი - 1 საშტატო ერთეული
 • ასისტენტი - 2 საშტატო ერთეული

 

ჯანდაცვა

 • პროფესორი - 1 საშტატო ერთეული
 • ასოცირებული პროფესორი - 1 საშტატო ერთეული
 • ასისტენტ-პროფესორი - 1 საშტატო ერთეული
 • ასისტენტი - 1 საშტატო ერთეული

 

 

საკონკურსო კრიტერიუმები:

 • დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხი მიმართულების/დარგის შესაბამისად;
 • პროფესორის თანამდებობაზე ასარჩევად - არანაკლებ 6 წლის სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის გამოცდილება - ავტორიზებული, ან მასთან გათანაბრებული სტატუსის მქონე უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში;
 • ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე ასარჩევად - არანაკლებ 3 წლის სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის გამოცდილება ავტორიზებული, ან მასთან გათანაბრებული სტატუსის მქონე უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში;
 • ასისტენტ-პროფესორის თანამდებობაზე ასარჩევად - დოქტორის, ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური/სამეცნიერო  ხარისხი მიმართულების/დარგის შესაბამისად;
 • ასისტენტის თანამდებობაზე ასარჩევად - შეიძლება არჩეულ იქნეს დოქტორი ან დოქტორანტი.
 • უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაში გამოქვეყნებული არანაკლებ ხუთი სამეცნიერო ხასიათის პუბლიკაცია  შესაბამისი დარგისათვის აქტუალურ საკითხებზე (გარდა ასისტენტის თანამდებობის დასაკავებლად);
 • კლინიკურ სასწავლო კურსებზე განაცხადის შემოტანის შემთხვევაში კანდიდატმა უნდა წარმოადგინოს საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ გაცემული სახელმწიფო სერტიფიკატი.
 • ინგლისურენოვან საგანმანათლებლო პროგრამაზე გამოცხადებულ ვაკანსიაზე განაცხადის შემოტანის შემთხვევაში ინგლისური ენის ცოდნა დასტურდება არანაკლებ C1 დონის დამადასტურებელი სერტიფიკატით, ინგლისურ ენაზე სწავლების გამოცდილებით ან კონკურსის დროს უნივერსიტეტის მიერ ჩატარებული გამოცდით.

 

კრიტერიუმები

 • შესაბამის დარგში მუშაობის პრაქტიკული გამოცდილება
 • სასწავლო კურსის საგანმანათლებლო პროგრამის (სილაბუსის) შემუშავების გამოცდილება
 • მონაწილეობა ეროვნულ და საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებში
 • სამეცნიერო სტიპენდიები და გრანტები
 • პროფესიული განვითარების ღონისძიებებში მონაწილეობა
 • ინფორმაციული ტექნოლოგიების ცოდნა
 • აკრედიტებული საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელებაში მონაწილეობა
 • სახელმძღვანელოს ავტორობა ან/და თანაავტორობა შესაბამის დარგში.

 

კონკურსში მონაწილეობისათვის კონკურსანტმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია:

 • განაცხადი კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად შესაბამისი დარგის აკადემიური თანამდებობისა და განსახორციელებელი პროგრამის ენის მითითებით (ივსება ადგილზე);
 • ავტობიოგრაფია (CV) დეტალური ინფორმაციით  (აპლიკანტის კვალიფიკაციისა და სამეცნიერო-პედაგოგიური მოღვაწეობის შესახებ, ბოლო 10 წლის განმავლობაში გამოქვეყნებული სამეცნიერო ნაშრომების შესახებ ელექტრონულ და ქაღალდის მატარებელზე;
 • პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი ელექტრონულ და ქაღალდის მატარებელზე;
 • შესაბამისი კვალიფიკაციის (დიპლომი) დამადასტურებელი საგანმანათლებლო დოკუმენტების ასლები ელექტრონულ და  ქაღალდის მატარებელზე;
 • პედაგოგიური გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტი ელექტრონულ და ქაღალდის მატარებელზე;
 • კონკურსანტის მიერ შედგენილი შესაბამისი სასწავლო კურს(ებ)ის სილაბუს(ებ)ი (კონკურსანტის სურვილისამებრ)
 • დამატებითი დოკუმენტაცია (სერთიფიკატი, ტრენინგი და ა.შ.) ასეთის არსებობის შემთხვევაში

 

კონკურსის ეტაპები:

პირველი ეტაპი - კონკურსში მონაწილე კანდიდატთა დოკუმენტაციის შეფასება/დამუშავება წინამდებარე საკონკურსო კრიტერიუმების მიხედვით;

მეორე ეტაპი - პირველი ეტაპის წარმატებით გავლილ აპლიკანტებთან გასაუბრება.

 

კონკურსის გამოცხადების თარიღი: 08 ოქტომბერი, 2018 წელი

 

კონკურსის ვადები:

 • აკადემიური თანამდებობის დაკავების მსურველთა საბუთების მიღება იწარმოებს 2018 წლის 08 ნოემბრიდან 16 ნოემბრის ჩათვლით (შაბათ-კვირის გარდა);
 • კონკურსის პირველი ეტაპი ჩატარდება 2018 წლის 19 - 20 ნოემბერს;
 • კონკურსის მეორე ეტაპი ჩატარდება 2018 წლის 21- 22 ნოემბერს;
 • კონკურსის შედეგები გამოცხადდება 2018 წლის 26 ნოემბერს.

 

შენიშვნა:

კონკურსის პირველი ეტაპი ითვალისწინებს კონკურსანტების მიერ წარმოდგენილი საბუთების შერჩევას, გაწერილი კრიტერიუმების შესაბამისად. კონკურსის მეორე ეტაპი ითვალისწინებს გასაუბრებას.

აკადემიურ თანამდებობებზე არჩევის ვადა განისაზღვრება უმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს კანონისა და უნივერსიტეტში მოქმედი შესაბამისი სამართლებრივი აქტების შესაბამისად.

 

საკონტაქტო ინფორმაცია კონკურსანტებისთვის:

კონკურსანტთა განაცხადების მიღება იწარმოებს როგორც ელექტრონული,info@unigeo.edu.ge, ასევე ქაღალდის მატარებელზე, კანცელარიაში 1000 – 1800 საათამდე შემდეგ მისამართზე: თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზირი N21(მე- 2 ჩიხი, 5) ტელ: +995 32 2915033)

 

 

 

შპს საქართველოს საერთაშორისო სასწავლო უნივერსიტეტი უნიჯეო აცხადებს ღია კონკურსს აკადემიური თანამდებობების (პროფესორი, ასოცირებული პროფესორი, ასისტენტ-პროფესორი) დასაკავებლად აკადემიური ნიშნით.

 

ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით

სოციალური მეცნიერებები - ეკონომიკა

 • პროფესორი - 1 საშტატო ერთეული
 • ასოცირებული პროფესორი - 1 საშტატო ერთეული
 • პროფესორი - 1 საშტატო ერთეული
 • ასისტენტი - 1 საშტატო ერთეული

 

მარკეტინგი

 • პროფესორი - 1 საშტატო ერთეული
 • ასოცირებული პროფესორი - 1 საშტატო ერთეული
 • პროფესორი - 1 საშტატო ერთეული
 • ასისტენტი - 1 საშტატო ერთეული

 

მენეჯმენტი

 • პროფესორი - 1 საშტატო ერთეული
 • ასოცირებული პროფესორი - 1 საშტატო ერთეული
 • პროფესორი - 1 საშტატო ერთეული
 • ასისტენტი - 1 საშტატო ერთეული

 

 

საკონკურსო კრიტერიუმები:

 • დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხი მიმართულების/დარგის შესაბამისად;
 • პროფესორის თანამდებობაზე ასარჩევად - არანაკლებ 6 წლის სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის გამოცდილება - ავტორიზებული, ან მასთან გათანაბრებული სტატუსის მქონე უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში;
 • ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე ასარჩევად - არანაკლებ 3 წლის სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის გამოცდილება ავტორიზებული, ან მასთან გათანაბრებული სტატუსის მქონე უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში;
 • ასისტენტ-პროფესორის თანამდებობაზე ასარჩევად - დოქტორის, ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური/სამეცნიერო  ხარისხი მიმართულების/დარგის შესაბამისად;
 • ასისტენტის თანამდებობაზე ასარჩევად - შეიძლება არჩეულ იქნეს დოქტორი ან დოქტორანტი.
 • უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაში გამოქვეყნებული არანაკლებ ხუთი სამეცნიერო ხასიათის პუბლიკაცია  შესაბამისი დარგისათვის აქტუალურ საკითხებზე (გარდა ასისტენტის თანამდებობის დასაკავებლად);

 

 

კრიტერიუმები

 • შესაბამის დარგში მუშაობის პრაქტიკული გამოცდილება
 • სასწავლო კურსის საგანმანათლებლო პროგრამის (სილაბუსის) შემუშავების გამოცდილება
 • მონაწილეობა ეროვნულ და საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებში
 • სამეცნიერო სტიპენდიები და გრანტები
 • პროფესიული განვითარების ღონისძიებებში მონაწილეობა
 • ინფორმაციული ტექნოლოგიების ცოდნა
 • აკრედიტებული საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელებაში მონაწილეობა
 • სახელმძღვანელოს ავტორობა ან/და თანაავტორობა შესაბამის დარგში.

 

კონკურსში მონაწილეობისათვის კონკურსანტმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია:

 • განაცხადი კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად შესაბამისი დარგის აკადემიური თანამდებობის მითითებით (ივსება ადგილზე);
 • ავტობიოგრაფია (CV) დეტალური ინფორმაციით  (აპლიკანტის კვალიფიკაციისა და სამეცნიერო-პედაგოგიური მოღვაწეობის შესახებ, ბოლო 10 წლის განმავლობაში გამოქვეყნებული სამეცნიერო ნაშრომების შესახებ ელექტრონულ და ქაღალდის მატარებელზე;
 • პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი ელექტრონულ და ქაღალდის მატარებელზე;
 • შესაბამისი კვალიფიკაციის (დიპლომი) დამადასტურებელი საგანმანათლებლო დოკუმენტების ასლები ელექტრონულ და  ქაღალდის მატარებელზე;
 • პედაგოგიური გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტი ელექტრონულ და ქაღალდის მატარებელზე;
 • კონკურსანტის მიერ შედგენილი შესაბამისი სასწავლო კურს(ებ)ის სილაბუს(ებ)ი (კონკურსანტის სურვილისამებრ)
 • დამატებითი დოკუმენტაცია (სერთიფიკატი, ტრენინგი და ა.შ.) ასეთის არსებობის შემთხვევაში

 

კონკურსის ეტაპები:

პირველი ეტაპი - კონკურსში მონაწილე კანდიდატთა დოკუმენტაციის შეფასება/დამუშავება წინამდებარე საკონკურსო კრიტერიუმების მიხედვით;

მეორე ეტაპი - პირველი ეტაპის წარმატებით გავლილ აპლიკანტებთან გასაუბრება.

 

კონკურსის გამოცხადების თარიღი: 08 ოქტომბერი, 2018 წელი

 

კონკურსის ვადები:

 • აკადემიური თანამდებობის დაკავების მსურველთა საბუთების მიღება იწარმოებს 2018 წლის 08 ნოემბრიდან 16 ნოემბრის ჩათვლით (შაბათ-კვირის გარდა);
 • კონკურსის პირველი ეტაპი ჩატარდება 2018 წლის 19 - 20 ნოემბერს;
 • კონკურსის მეორე ეტაპი ჩატარდება 2018 წლის 21- 22 ნოემბერს;
 • კონკურსის შედეგები გამოცხადდება 2018 წლის 26 ნოემბერს.

 

შენიშვნა:

კონკურსის პირველი ეტაპი ითვალისწინებს კონკურსანტების მიერ წარმოდგენილი საბუთების შერჩევას, გაწერილი კრიტერიუმების შესაბამისად. კონკურსის მეორე ეტაპი ითვალისწინებს გასაუბრებას.

აკადემიურ თანამდებობებზე არჩევის ვადა განისაზღვრება უმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს კანონისა და უნივერსიტეტში მოქმედი შესაბამისი სამართლებრივი აქტების შესაბამისად.

 

საკონტაქტო ინფორმაცია კონკურსანტებისთვის:

კონკურსანტთა განაცხადების მიღება იწარმოებს როგორც ელექტრონული,info@unigeo.edu.ge, ასევე ქაღალდის მატარებელზე, კანცელარიაში 1000 – 1800 საათამდე შემდეგ მისამართზე: თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზირი N21(მე- 2 ჩიხი, 5) ტელ: +995 32 2915033)

მსგავსი განცხადებები
აკადემიური დირექტორი

კავკასიის უნივერსიტეტი


27 სექ - 26 ოქტ

კვლევის ხელშეწყობის დეპარტამენტის დირექტორი

კავკასიის უნივერსიტეტი


27 სექ - 26 ოქტ

3D – მაქსის პედაგოგი

სასწავლო ცენტრი ერთობა


10 ოქტ - 08 ნოემ

English-Speaking Teacher

საზოგადოებრივი კოლეჯი გარანტი


03 ოქტ - 31 ოქტ

ავტოკადის პედაგოგი

სასწავლო ცენტრი ერთობა


10 ოქტ - 08 ნოემ

არქიკადის პედაგოგი

სასწავლო ცენტრი ერთობა


10 ოქტ - 08 ნოემ

ბუღალტერიის პედაგოგი

სასწავლო ცენტრი ერთობა


10 ოქტ - 08 ნოემ