ღია კონკურსი აკადემიურ თანამდებობაზე
თბილისი
 • სრული განაკვეთი
03 აგვ - 02 სექ
სტანდარტი
ვაკანსიაზე გამოხმაურება
ტელეფონი: 0322 90 00 00

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ, აცხადებს ღია კონკურსს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების ფაკულტეტზე პროფესორის, ასოცირებული პროფესორისა და ასისტენტ-პროფესორის აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად: 

ვაკანტური თანამდებობები:

 

ბიზნესის ადმინისტრირება (ქართულენოვანი, საბაკალავრო პროგრამა)

 • ასოცირებული პროფესორი (აკადემიური ნიშნით) – 1 ვაკანსია
 • ასისტენტ პროფესორი (აკადემიური ნიშნით) - 1 ვაკანსია

 

მენეჯმენტი (საბაკალავრო პროგრამა)

 • ასოცირებული პროფესორი (აკადემიური ნიშნით) - 2 ვაკანსია
 • ასისტენტ პროფესორი (პროფესიული ნიშნით) – 1 ვაკანსია

 

ფინანსები (საბაკალავრო პროგრამა)

 

ქვემიმართულება - ფინანსური აღრიცხვა, აუდიტი

 • პროფესორი - 1 ვაკანსია
 • ასოცირებული პროფესორი (აკადემიური ნიშნით) - 1 ვაკანსია

 

ქვემიმართულება - ინვესტიციები, ფინანსური ბაზრები

 • პროფესორი - 1 ვაკანსია
 • ასოცირებული პროფესორი (აკადემიური ნიშნით) - 1 ვაკანსია

 

ქვემიმართულება - ფულის მიმოქცევა, საბანკო საქმე

 • ასოცირებული პროფესორი (აკადემიური ნიშნით) - 1 ვაკანსია


მიმართულება - ეკონომიკა:

 • პროფესორი - 1 ვაკანსია
 • ასოცირებული პროფესორი (აკადემიური ნიშნით) – 3 ვაკანსია


მიმართულება - მათემატიკა :

 • ასოცირებული პროფესორი (აკადემიური ნიშნით) – 4 ვაკანსია

 

ტურიზმი (საბაკალავრო პროგრამა)

 • ასისტენტ პროფესორი (პროფესიული ნიშნით) - 1 ვაკანსია

 

ქვემიმართულება - კულტურული ტურიზმი

 • ასოცირებული პროფესორი (აკადემიური ნიშნით) - 1 ვაკანსია

 

ქვემიმართულება - აგროტურიზმი, გარემოს დაცვა

 • ასოცირებული პროფესორი (აკადემიური ნიშნით) - 1 ვაკანსია

 

 

საბანკო საქმე (სამაგისტრო პროგრამა)

 

ქვემიმართულება - ფინანსური სისტემის ზედამხედველობა და რეგულირება

 • პროფესორი - 1 ვაკანსია
   

ქვემიმართულება - საერთაშორისო ფინანსები, საბანკო რისკმენეჯმენტი

 • პროფესორი - 1 ვაკანსია
   

ქვემიმართულება - ფინანსური აღრიცხვა საფინანსო დაწესებულებებში

 • ასოცირებული პროფესორი (აკადემიური ნიშნით) - 1 ვაკანსია


ადამიანური რესურსების მართვა (სამაგისტრო პროგრამა)

 • ასოცირებული პროფესორი (აკადემიური ნიშნით) – 2 ვაკანსია

 

პროფესორის და ასოცირებული პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე პირი აირჩევა 4 წლის ვადით, ხოლო ასისტენტ-პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე - 3 წლის ვადით. 

კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად, კონკურსანტმა უნდა დააკმაყოფილოს შესაბამის საკონკურსო ვაკანსიაზე მოთხოვნილი (აკადემიური / პროფესიული) ნიშნით შესაბამისობა, ქვემოთ მოყვანილი კრიტერიუმებით: 

 

 პროფესორის აკადემიური თანამდებობები:

 • დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი; 
 • არანაკლებ 6 წლის სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის გამოცდილება უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში; 
 • შესაბამისი სასწავლო კურსის/კურსების თემატიკის მიმართულებით უკანასკნელი 5 წლის განმავლობაში გამოქვეყნებული სამეცნიერო 
 • პუბლიკაციების ავტორობა/თანაავტორობა; 
 • აკადემიური საქმიანობის ხედვა; 
 • საგანმანათლებლო პროგრამის შესაბამისი 
 • სასწავლო კურსის/კურსების სილაბუს(ებ)ის წარმოდგენა. 

 

ასოცირებული პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე-აკადემიური ნიშნით:

 • დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი; 
 • არანაკლებ 3 წლის სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის გამოცდილება უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში; 
 • შესაბამისი სასწავლო კურსის/კურსების თემატიკის მიმართულებით უკანასკნელი 5 წლის განმავლობაში გამოქვეყნებული სამეცნიერო პუბლიკაცია/ პუბლიკაციები; 
 • აკადემიური საქმიანობის ხედვა; 
 • საგანმანათლებლო პროგრამის შესაბამისი სასწავლო კურსის/კურსების სილაბუს(ებ)ის წარმოდგენა. 

 

ასოცირებული პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე-აკადემიური ნიშნით:

 • მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი; 
 • არანაკლებ 5 წლის მუშაობის გამოცდილება შესაბამის დარგში, რაც დაკავშირებულია სფეროში, წამყვან თანამდებობებზე პრაქტიკულ მოღვაწეობასთან (პრაქტიკული მოღვაწეობის შინაარსი შესაძლებელია დაკონკრეტდეს პროგრამის თავისებურებიდან გამომდინარე); 
 • შესაბამისი სასწავლო კურსის/კურსების თემატიკის მიმართულებით უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაში გამოქვეყნებული სამეცნიერო პუბლიკაცია/პუბლიკაციები; 
 • აკადემიური საქმიანობის ხედვა; 
 • საგანმანათლებლო პროგრამის შესაბამისი სასწავლო კურსის/კურსების სილაბუს(ებ)ის წარმოდგენა

 

ასისტენტ-პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე-აკადემიური ნიშნით:

 • დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი; 
 • შესაბამისი სასწავლო კურსის/კურსების თემატიკის მიმართულებით უკანასკნელი 5 წლის განმავლობაში გამოქვეყნებული სამეცნიერო პუბლიკაცია/პუბლიკაციები; 
 • აკადემიური საქმიანობის ხედვა; 
 • საგანმანათლებლო პროგრამის შესაბამისი სასწავლო კურსის/კურსების სილაბუს(ებ)ის წარმოდგენა. 

 

ასისტენტ-პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე-აკადემიური ნიშნით:

 • მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი; 
 • არანაკლებ 3 წლის მუშაობის გამოცდილება შესაბამის დარგში, რაც დაკავშირებულია სფეროში, წამყვან თანამდებობებზე პრაქტიკულ მოღვაწეობასთან (პრაქტიკული მოღვაწეობის შინაარსი შესაძლებელია დაკონკრეტდეს პროგრამის თავისებურებიდან გამომდინარე); 
 • შესაბამისი სასწავლო კურსის/კურსების თემატიკის მიმართულებით უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაში გამოქვეყნებული სამეცნიერო პუბლიკაცია/პუბლიკაციები; 
 • აკადემიური საქმიანობის ხედვა; 
 • საგანმანათლებლო პროგრამის შესაბამისი სასწავლო კურსის/კურსების სილაბუს(ებ)ის წარმოდგენა. 

 

დამატებითი კრიტერიუმები:

 • შესაბამის დარგში პრაქტიკული გამოცდილება; 
 • სამეცნიერო კონფერენციებში მონაწილეობა, სამეცნიერო სტიპენდიები და გრანტები; 
 • პროფესიული განვითარების ღონისძიებებში მონაწილეობა; 
 • უცხო ენების ცოდნა; 
 • ევროპულ უნივერსიტეტებში სწავლა/სწავლების გამოცდილება; 
 • საერთაშორისო ორგანიზაციის სტრუქტურებში/პროექტებში საქმიანობის გამოცდილება. 

 

კონკურში მონაწილეობის მისაღებად კანდიდატებმა უნდა წარმოადგინონ:

 • განცხადება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად (იხ. დანართი); 
 • კონკურსანტის ანკეტა (იხ. დანართი); 
 • პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი; 
 • კვალიფიკაციის დამადასტურებელი საგანმანათლებლო დოკუმენტების ასლი (უცხოეთში მიღებული განათლების ან/და სამეცნიერო ხარისხის აღიარების კანონმდებლობით დადგენილი წესით გაცემული დოკუმენტი, ასეთის არსებობის შემთხვევაში); 
 • ინფორმაცია პროფესიული/სამეცნიერო-პედაგოგიური გამოცდილების შესახებ (აუცილებელია შესაბამისი ცნობის/შრომის წიგნაკის ასლის წარმოდგენა, ვაკანსიით გათვალისწინებული სამუშაო სტაჟის დასადასტურებლად) 
 • ინფორმაცია გამოქვეყნებული სამეცნიერო ნაშრომების შესახებ და ა.შ; 
 • აკადემიური საქმიანობის ხედვა; 
 • სილაბუს(ებ)ი; 
 • „სქესობრივი თავისუფლებისა და ხელშეუხებლობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულის ჩადენისთვის ნასამართლობის შესახებ“ და უფლების ჩამორთმევის შესახებ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს მიერ გაცემული ცნობა; 
 • დამატებით კრიტერიუმებთან კონკურსანტის შესაბამისობის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია. 

 

კონკურსის პირობები:

 • საკონკურსო განაცხადი და შესაბამისი დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდა იყოს დადგენილ ვადებში; 
 • კომისია უფლებამოსილია გადაამოწმოს კონკურსანტის მიერ წარმოდგენილი ინფორმაციისა და დოკუმენტაციის სისწორე ან/და მოსთხოვოს კონკურსანტს დამატებითი დოკუმენტაციის წარმოდგენა. დამატებითი დოკუმენტაციის მოთხოვნის შემთხვევაში, კონკურსის შემდეგ ეტაპზე პირი დაიშვება შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოდგენის პირობით; 
 • საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტ სეუ-ში თქვენს მიერ გაგზავნილი რეზიუმე "პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ" საქართველოს კანონის შესაბამისად, შესაძლოა შეიცავდეს პერსონალურ მონაცემებს, მათ შორის, განსაკუთრებული კატეგორიის მონაცემებსაც. გაცნობებთ, რომ თქვენი პერსონალური მონაცემები სეუ-ს მხრიდან დამუშავდება მხოლოდ თქვენთან სახელშეკრულებო, მათ შორის, შრომითი ურთიერთობის დამყარების შესახებ გადაწყვეტილების მიღების მიზნებისათვის; 

 

კონკურსის ეტაპები:

 • კონკურსანტების მიერ წარმოდგენილი საბუთების გადარჩევა; 
 • საკონკურსო კომისიასთან გასაუბრება. 

 

კონკურსის შერჩევის პირობები:

 • პირველ ეტაპი - წარმოდგენილი დოკუმენტაციის გადარჩევა, დოკუმენტაციის სისრულისა და ძირითად კრიტერიუმებთან მათი განაცხადების შესაბამისობის დადგენა; 
 • მეორე ეტაპი - გასაუბრება, საკონკურსო კომისიის მიერ კონკურსანტის თითოეულ ძირითად კრიტერიუმთან შესაბამისობის დადგება, ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ კონკურსანტთა რაოდენობა აღემატება შესაბამის ვაკანსიათა რაოდენობას, ასევე დამატებით კრიტერიუმებთან შესაბამისობის შეფასება. 

 

კონკურსის ვადები:

 • კონკურსი გამოცხადებულია 2022 წლის 3 აგვისტოს; 
 • საკონკურსო დოკუმენტების მიღება იწარმოებს: 2022 წლის 5 სექტემბრიდან 12 სექტემბრის ჩათვლით; 
 • კონკურსის პირველი ეტაპი - საბუთების გადარჩევა: 2022 წლის 13- 16 სექტემბერი; 
 • კონკურსის მეორე ეტაპი - საკონკურსო კომისიასთან გასაუბრება: 2022 წლის 19-22 სექტემბერი (გასაუბრების ზუსტი თარიღი და დრო კანდიდატს ეცნობება კონკურსის პირველი ეტაპის გავლის შემთხვევაში); 
 • კონკურსის შედეგების გამოქვეყნება: 2022 წლის 23 სექტემბერი; 
 • სააპელაციო განაცხადის მიღება: 2022 წლის 24 სექტემბრის ჩათვლით; 
 • სააპელაციო განაცხადების განხილვა: 2022 წლის 26 სექტემბერი; 
 • კონკურსის საბოლოო შედეგების გამოქვეყნება: 2022 წლის 27 სექტემბერი. 

 

დოკუმენტაცია უნდა გამოაგზავნონ ელექტრონულ 

ფოსტაზე: hr@seu.edu.ge (სათაურის ველში უნდა მიუთითოთ სწავლის სფერო და საკონკურსო ვაკანსია/აკადემიური თანამდებობა) 

საკონტაქტო ტელეფონი: 0322 90 00 00 / შიდა - 21 

 

მეცნიერება/განათლება
უმაღლესი განათლება