მთავარი ენერგეტიკოსი
ბათუმი
 • სრული განაკვეთი
21 ივნ - 14 ივლ
ვიპ
ვაკანსიაზე გამოხმაურება

 შპს “ბათუმის საზღვაო ნავსაგური“ აცხადებს კანდიდატის შერჩევას შემდეგ პოზიციაზე:  მთავარი ენერგეტიკოსი

 

 

მოთხოვნები პროფესიისადმი:

 • განახორციელოს განყოფილების საქმიანობის დაგეგმარება და ბიუჯეტირება.
 • უზრუნველყოს განყოფილების წინაშე დასმული ამოცანების ხარისხიანი და დროული შესრულება, უხელმძღვანელოს განყოფილების პერსონალს ამ ამოცანებისშესრულებისას და აკონტროლოს შესრულების მსვლელობა.
 • მიიღოს გადაწყვეტილებები მის კომპეტენციაში შემავალ საკითხებთან დაკავშირებით,
 • აგრეთვე ხელმძღვანელობასგანსახილველად მიაწოდოს პრობლემების დასაკითხების გადაწყვეტის სხვადასხვა ვარიანტები.
 • მისცეს დავალებები  სანარდო  ორგანიზაციას და გააკონტროლოს მათი შესრულება.
 • შეადგინოს ყოველთვიური, კვარტალური და წლიური სტატისტიკური ანგარიშები
 • ელექროენერგიის გახარჯვის შესახებ და დასამტკიცებლად წარუდგინოს ნავსადგურის ხელმძღვანელობას.
 • ორგანიზება გაუწიოს ენერგეტიკული მოწყობილობის და ენერგოსისტემების სწორ ტექნიკურ ექსპლუატაციას და დროულ შეკეთებას.
 • უზრუნველყოს  ნავსადგურის დიზელ- გენერატორისა  და  აირის  მეურნეობის სწორი და  უწყვეტი  ექსპლუატაცია,გამართული მუშაობა  და პერიოდული შემოწმება.
 •  უწყვეტი და ავარიის გარეშე მუშაობის უზრუნველსაყოფად, განახორციელოს  შრომის დაცვის და უსაფრთხოების ტექნიკის,
 • საწარმოო სანიტარიის და ხანძარსაწინააღმდეგო  წესების დაცვის;  ენერგეტიკული დანადგარების ექსპლუატაციის,ენერგო მოწყობილობების და ქსელების გამოყენების და დაცულობის, მიწისვეშა ნაგებობების და კომუნიკაციების დაცვასთან,კონტროლის, დაცვის და ავტომატიკის  სისტემებთან დაკავშირებული სამუშაოების,  დროული რემონტის მუდმივი კონტროლი.
 • ელ. კარადების, ელ. სვეტების,  ნავსადგურის ტერიტორიაზე  საამქროებში, საწყობებში და სათავსოებებში ყველა ელ. კვანძის დროულად გაწმენდასთან და სადენების დაცვის იზოლაციის შემოწმებასთან დაკავშირებით სამუშაოების წარმოების კონტროლი.
 • ორგანიზება გაუწიოს დამიწების კონტურების პერიოდული აზომვების და დიელექტრიკული საშუალებების
 • გამოცდების უზრუნველყოფას, უზრუნველყოს მიწისქვეშა ნაგებობების  და კომუნიკაციების დაცვითი სამუშაოების ჩატარება,
 • დროულად წარუდგინოს ტექნიკური ზედამხედველობის ორგანოებს ნავსდგურის ელექტრომეურნეობა.
 • მიიღოს მონაწილეობა  ნავსადგურის ელექტრომეურნეობის ექსპლუატაციისთვის საჭირო ენერგეტიკული მოწყობილობის,
 • მასალების და სათადარიგო ნაწილების შეძენაზე განაცხადების შედგენაში.
 • განახორციელოს ნავსადგურის ენერგეტიკული ობიქტების ტექნიკური მდგომარეობის ზედამხედველობა.
 •  გააკონტროლოს ნავსადგურის ენერგეტიკული მეურნეობის მომსახურებისთვის  მენარდე ორგანიზაციების მიერჩატარებული სამუშაო, შეამოწმოს მენარდეების და მომწოდებლების მიერ მოწოდებული მომსახურების, მოწყობილობის და მასალების ხარისხი
 • გააკონტროლოს ენერგეტიკული მოწყობილობის შეკეთების და დათვალიერების შესრულება.
 • სტრუქტურულ ქვეგანყოფილებაში უზრუნველყოს  შრომის ჯანსაღი და უსაფრთხო პირობების შექმნა და   საწარმოო ტრავმატიზმის მიზეზების ლიკვიდაცია.
 • განყოფილების მუშაკებს, დადგენილი პერიოდულობით ჩაუტაროს შრომის  დაცვის და უსაფრთხოების ტექნიკის ინსტრუქტაჟი.
 • უზრუნველყოს განყოფილების დასაქმებულების  მიერ თავის ფუნქციონალურ მოვალეობებთან დაკავშირებული საკითხების შესახებ დირექტორის ბრძანების გაცნობა და მისი შესრულება.
 • შეასრულოს   ხელმძღვანელის სხვა დავალებები,თავისი კომპეტენციის ფარგლებში.
 • პირადად დაიცვას შრომის დისციპლინა, შრომის შინაგანაწესი, უსაფრთხოების ტექნიკის,  შრომის  და  გარემოს  დაცვის წესები, სახანძრო უსაფრთხოების წესები და მოითხოვოს პერსონალისგან მათი უპირობო შესრულება.
 • აუცილებლობის შემთხვევაში ხელმძღვანელის განკარგულებით, მზად იყოს  სამუშაოს შესრულებისთვის  არასამუშაო საათებში, საგანგებო სიტუაციების დროს და საწარმოო აუცილებლობის შემთხვევაში.
 • მონაწილეობა მიიღოს ნავსადგურის კომისიების მუშაობაში, დადგენილი პროცედურების თანახმად.

 

 

დამატებითი პირობები:

 • მსგავს პოზიციაზე მუშაობის გამოცდილება
 • გამოსაცდელი ვადა: 2 თვე.
 • სამუშაო ადგილი: ბათუმი, ბაქოს 15
 • სამუშაო გრაფიკი: ორშაბათი-პარასკევი (09:00-18:00 სთ)

 

 

დაინტერესებულმა პირებმა უნდა გადმოაგზავნონ რეზიუმე ქართულ და რუსულ ენაზე (ფოტო სურათთან ერთად), ნავსადგურის საიტზე განთავსებული ფორმის შესაბამისად   http://batumiport.com/ge/generaluri_direqtoris_mimartva/cv_porma/,  ელ. მისამართზე: Kajaiam@batumiport.com.    რეზიუმეს თანდართული უნდა ქონდეს  პროფესისადმი მოთხოვნების დამადასტურებელი საბუთები  დიპლომი, სერთიფიკატი …)

დაკავშირება მოხდება მხოლოდ შერჩეულ კანდიდატებთან.

ენერგეტიკა
ელექტრიკოსი (ენერგეტიკა)