სახელმწიფო შესყიდვების სპეციალისტი
თბილისი
კომპანია
 • სრული განაკვეთი
 • 1430 - 1430
 • ბაკალავრი
 • 1 - 2 წლამდე
11 იან - 01 თებ
პრიოსტანდარტი
ვაკანსიაზე გამოხმაურება

კატეგორია: სახელმწიფო შესყიდვები

პოზიციის დასახელება: სახელმწიფო შესყიდვების სპეციალისტი

თანამდებობრივი სარგო:დარიცხული 1430.00 ლარი

სამსახურის ადგილმდებარეობა:ქალაქი თბილისი

სამუშაოს ტიპი:სრული განაკვეთი (ყოველდღე 09:00 საათიდან 18:00 საათამდე, გარდა შაბათ-კვირისა და საქართველოს შრომის კოდექსით გათვალისწინებული უქმე დღეებისა).

გამოსაცდელი ვადა:3 თვე

 

ფუნქციები:

 • კომპანიის საჭიროებისამებრ საქონლის, მომსახურებისან/დასამუშაოების შესყიდვის განხორციელება საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად;
 • კომპეტენციის ფარგლებში შესასყიდი საქონლის ან/და მომსახურების ფასების მოძიება (ბაზრის კვლევა);
 • კომპანიის მიერ დაგეგმილი სახელმწიფო შესყიდვების ფარგლებში შესყიდვების განხორციელებისათვის საჭირო დოკუმენტაციების მომზადება, აღრიცხვა და სისტემატიზაცია;
 • შესყიდვებთან დაკავშირებული ხელშეკრულების პროექტებისა და საჭიროების შემთხვევაში მათში განსახორციელებელი ცვლილებების პროექტების მომზადება;
 • გაფორმებული ხელშეკრულებების შესრულების მიმდინარეობის კონტროლი კომპეტენციის ფარგლებში; ხელშეკრულების შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტაციის ხელშეკრულებასთან შესაბამისობის მონიტორინგი და შესაბამისი ანგარიშსწორების ინიცირება;
 • სახელმწიფო შესყიდვების ანგარიშგება საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად; საჭიროების შემთხვევაში, საჯარიმო სანქციების გამოყენებასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებების პროექტების მომზადება;
 • ასრულებს სტრუქტურული ერთეულის უფროსის ცალკეულ მითითებებსა და განკარგულებებს;

 

მინიმალური განათლება:  უმაღლესი განათლება.

სამუშაო გამოცდილება:  1 წელი სახელმწიფო შესყიდვების სფეროში.

პროფესია: ეკონომიკა ან ბიზნეს ადმინისტრირება ან სამართალი.

 

საკონკურსო თემატიკა:

 • საქართველოს კანონი „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“;
 • ,ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 14 ივნისის N12 ბრძანება;
 • ,,გამარტივებული შესყიდვის კრიტერიუმების განსაზღვრისა და გამარტივებული შესყიდვის ჩატარების წესის დამტკიცების თაობაზე“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2015 წლის 17 აგვისტოს N13 ბრძანება;
 • „შესყიდვის ობიექტების იდენტიფიცირებისა და ერთგვაროვნების დადგენის წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2010 წლის 20 სექტემბრის N7 ბრძანება;
 • „შემსყიდველი ორგანიზაციის ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 10 თებერვლის N2 ბრძანება;
 • ,,შავი სიის წარმოების წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2015 წლის 29 ოქტომბრის N19 ბრძანება.
 • ,,სახელმწიფო შესყიდვების სფეროში მოქმედი ევროკავშირის დირექტივებით დადგენილი მონეტარული ზღვრების გამოყენების წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2019 წლის 21 აგვისტოს N3 ბრძანება.

 

 

კომპიუტერული პროგრამები:

 • Microsoft Office Word
 • Microsoft Office Excel

 

დაინტერესების შემთხვევაში,გთხოვთ, თქვენი რეზიუმე/CV გამოაგზავნეთ მისამართზე:  infooo.spa@gmail.com

კონკურსის ეტაპები:განცხადების გადარჩევა,გასაუბრება

შესყიდვები
შესყიდვების მენეჯერი