ტენდერი ფარმაცევტულ საწყობში გათბობა-გაგრილება-ვენტილაციის მოწყობის პროექტირების თაობაზე

თარიღები: 23 თებ - 09 მარ
მდებარეობა: თბილისი

სხვა ვებ გვერდზე

მიმაგრებული ფაილი: გადმოწერა
ტენდერი/კონკურსი:  ტენდერი

შპს „ავერსი–ფარმა“ აცხადებს ტენდერს ფარმაცევტული საწყობში გათბობა-გაგრილება-ვენტილაციის მოწყობის პროექტირების  თაობაზე

 

 • შესასრულებელი სამუშაოების მოცულობა მოცემულია დანართ №1, 2, 3–ში;
 • ტენდერის შედეგად გამოვლენილ გამარჯვებულ პირთან გასაფორმებელი ხელშეკრულების პროექტი მოცემულია დანართ №4–ში;
 • აფიდავიტი დანართი №5–ში;

 

*შენიშვნა: პრეტენდენტი, რომელსაც მომსახურეობის ღირებულების გადახდის პირობაში ავანსის სახითსაერთო ღირებულების 10%-ზე მეტი თანხის ჩარიცხვა აქვს გათვალისწინებული ან/და ეს თანხა აღემატება 5000 ლარს, ტენდერში გამარჯვების შემთხვევაში, ვალდებულია ხელშეკრულების გაფორმების ეტაპზე წარმოადგინოს საბანკო გარანტია, მყიდველთან შეთანხმებული ბანკიდან/სადაზღვევო კომპანიიდან.

 

 • დაინტერესებულმა კანდიდატმა სატენდერო წინადადებაში უნდა მიუთითოს შემდეგი ინფორმაცია:
 • ღირებულება დანართი №1, 2, 3–ის შესაბამისად;
 • შესასრულებელი სამუშაოების ანაზღაურების პირობები;

 

 

დაინტერესებულმა კანდიდატებმა სატენდერო წინადადებასთან ერთად უნდა წარმოადგინონ შემდეგი დოკუმენტაცია:

 • პრეტენდენტის რეკვიზიტები: სრული დასახელება, მისამართი და საკონტაქტო ტელეფონი, ელ.ფოსტა; 
 • ინფორმაცია გამოცდილების შესახებ;
 • სამუშაოს ღირებულება „დანართი №1,2,3“-ის შესაბამისად;
 • ხელმოწერილი აფიდავიტი, რომელიც თან ერთვის წინამდებარე განცხადებას დანართი #5–ის სახით.

 

კომპანიის  გადაწყვეტილებით, ასევე შესაძლებელია პრეტენდენტებს მოეთხოვოთ სხვა დამატებითი დოკუმენტების/ინფორმაციის წარმოდგენა.

 

სატენდერო კომისიის მიერ სატენდერო წინადადებებისა და თანდართული დოკუმენტაციის შეფასების კრიტერიუმები არის შემდეგი:

 • სამუშაოების შესრულების ხარისხი;
 • სამუშოების შესრულების ვადა;
 • ანგარიშსწორების პირობა;

 

გამარჯვებულ პრეტენდენტს, სატენდერო კომისიის მოთხოვნის შემთხვევაში, შეიძლება მოეთხოვოს შემდეგი დამატებითი  დოკუმენტების წარმოდგენა:

 • საბანკო რეკვიზიტები; 
 • ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიულ პირთა რეესტრიდან პირის რეგისტრაციის შესახებ;
 • ცნობა საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან, რომ არ მიმდინარეობს იურიდიული პირის რეორგანიზაცია ან ლიკვიდაცია (სატენდერო წინადადების წარმოდგენის მომენტისათვის ინფორმაციის მომზადების თარიღიდან არ უნდა იყოს გასული 7 სამუშაო დღე);
 • ცნობა საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან, რომ იურიდიული პირის ქონებაზე საჯარო სამართლებრივი შეზღუდვა რეგისტრირებული არ არის;
 • საგადასახადოს სარეგისტრაციო კოდი და გადამხდელის სტატუსი - "დღგ"-ს გადამხდელი ან "შეღავათების მქონე გადამხდელი"; 

 

წარმოდგენილი დოკუმენტაცია ხელმოწერილ უნდა იქნას პრეტენდენტის შესაბამისად უფლებამოსილი პირის მიერ.

 

სატენდერო განცხადებით დადგენილი მოთხოვნების შეუსრულებლობა შეიძლება გახდეს პრეტენდენტის ტენდერიდან დისკვალიფიკაციის საფუძველი.

 

პრეტენდენტთა საყურადღებოდ!

ტენდერი ტარდება 1 კონვერტის პრინციპით, რაც არ გულისხმობს პრეტენდენტთა შორის ელექტრონულად ვაჭრობის ეტაპის გამართვას და აღნიშნულის გათვალისწინებით, პრეტენდენტთა მიერ უნდა იქნეს წარმოდგენილი კონკურენტული/საბოლოო სატენდერო წინადადებები (მათ შორის საბოლოო ფასები).

 

პრეტენდენტთა მიერ შემოთავაზება წარმოდგენილ უნდა იქნას ელექტრონულად www.etenders.ge-ს საშუალებით.

 

სატენდერო წინადადებების მიღების ბოლო ვადაა 2021 წლის 09 მარტი 16 საათი www.etenders.ge -ს საშუალებით. გამარჯვებულ პრეტენდენტს დამატებითი ინფორმაციის/დოკუმენტაციის წარმოდგენის ვადა  ეცნობება დამატებით.

ტენდერთან დაკავშირებულ საკითხებზე დამატებითი ინფორმაციის მიღებისათვის, ინფორმაციის დაზუსტებისათვის, გთხოვთ, დაუკავშირდეთ შემდეგ საკონტაქტო პირს: მაია კოჩაძე, ტელ: +995 577 951085. კონსტანტინე გაგნაშვილი, ტელ. +995 579 147722.

 

წინამდებარე ტენდერის საფუძველზე პრეტენდენტ(ებ)ის მიერ წარმოდგენილი პერსონალური მონაცემები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) განხილულ იქნება მხოლოდ წინამდებარე ტენდერის ფარგლებში. ამასთან, წინამდებარე სატენდერო განცადების საფუძველზე პრეტენდენტ(ებ)ის მიერ სატენდერო წინადადების (შესაბამისი დოკუმენტაციისა და მათ შორის პერსონალური მონაცემების)  წარმოდგენა ადასტურებს პრეტენდენტ(ებ)ის თანხმობას აღნიშნული პერსონალური მონაცემების დამუშავების თაობაზე.

 

https://etenders.ge/view/57525/%E1%83%A8%E1%83%9E%E1%83%A1%20%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%98%E2%80%93%E1%83%A4%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%9B%E1%83%90-%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%97%E1%83%91%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90-%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%92%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90-%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9E%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90

სხვა ვებ გვერდზე


მსგავსი განცხადებები
Assess Public Finance Management in Khulo, Tsalenjikha and Vani municipalities using PEFA Indicators

Tetra Tech ARD


02 მარ - 09 მარ

CSL E-Course Video Animations

Tetra Tech ARD


15 თებ - 12 მარ

Promoting Women's Role in Economic Growth and Policy Making Process in Georgia

Deloitte Consulting Overseas Projects


01 მარ - 15 მარ

Strengthening Cybersecurity capacities and awareness of the Local Governments in Georgia

Tetra Tech ARD


25 თებ - 26 მარ

Support for Media Capacity Building Platform on Economic Reforms - MediaTOR

Deloitte Consulting Overseas Projects


25 თებ - 25 მარ

TOR-Media monitoring services for UNICEF

Unicef


09 თებ - 10 მარ

პარლამენტის IT დეპარტამენტის სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა

Tetra Tech ARD


24 თებ - 22 მარNoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV