ტენდერი სენდვიჩპანელების შესყიდვის თაობაზე

თარიღები: 20 ნოემ - 03 დეკ
მდებარეობა: თბილისი

სხვა ვებ გვერდზე

მიმაგრებული ფაილი: გადმოწერა
ტენდერი/კონკურსი:  ტენდერი

შ.პ.ს.  “ავერსი–ფარმა“ აცხადებს ტენდერს ქ. თბილისში ჭირნახულის ქ. #14-ში მდებარე საბითუმო საწყობის ბაქნის ჭერის მოსაწყობი სენდვიჩპანელების შესყიდვის თაობაზე  

 

 • საქონლის მახასიათებლები მოცემულია დანარათში #1: 
 • ტენდერის შედეგად გამოვლენილ გამარჯვებულ პირთან გასაფორმებელი ხელშეკრულების პროექტი მოცემულია დანართი №2–ში; 
 • აფიდავიტი დანართი N3–ში; 

 

დაინტერესებულმა კანდიდატმა სატენდერო წინადადებაში აუცილებლად უნდა მიუთითოს შემდეგი ინფორმაცია: 

 • ღირებულება დანართი №1–ის შესაბამისად; 
 • საქონლის ღირებულების გადახდის პირობა;* 
 • საქონლის დეტალური აღწერილობა. 

 

*შენიშვნა: პრეტენდენტი, რომელსაც მომსახურეობის ღირებულების გადახდის პირობაში ავანსის სახით  საერთო ღირებულების 10%-ზე მეტი თანხის ჩარიცხვა აქვს გათვალისწინებული ან/და ეს თანხა აღემატება 5000 ლარს, ტენდერში გამარჯვების შემთხვევაში, ვალდებულია ხელშეკრულების გაფორმების ეტაპზე წარმოადგინოს საბანკო გარანტია, მყიდველთან შეთანხმებული ბანკიდან/სადაზღვევო კომპანიიდან. 

 

 • დაინტერესებულმა კანდიდატებმა სატენდერო წინადადებასთან ერთად უნდა წარმოადგინონ შემდეგი დოკუმენტაცია: 
 • პრეტენდენტის რეკვიზიტები: სრული დასახელება, მისამართი და საკონტაქტო ტელეფონი, ელ–ფოსტა;  
 • ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიულ პირთა რეესტრიდან პირის რეგისტრაციის შესახებ; 
 • ინფორმაცია გამოცდილების შესახებ;  
 • ხელმოწერილი აფიდავიტი, რომელიც თან ერთვის წინამდებარე განცხადებას დანართი №3–ის სახით; 

 

თუ საქონლის მოწოდება იგეგმება ქვეკონტრაქტორ(ებ)ის მეშვეობით, პრეტენდენტის მიერ ასევე წარმოდგენილ უნდა იქნას ქვეკონტრაქტორ(ებ)ის შესახებ მონაცემები, ზემოაღნიშნული საბუთების სახით.  

 • სატენდერო კომისიის მიერ სატენდერო წინადადებებისა და თანდართული დოკუმენტაციის შეფასების კრიტერიუმები არის შემდეგი: 
 • ხარისხი; 
 • ღირებულება; 
 • საქონლის მიწოდების ვადა; 
 • ანგარიშსწორების პირობა; 

 

შერჩეულ პრეტენდენტს, სატენდერო კომისიის მოთხოვნის შემთხვევაში, შეიძლება მოეთხოვოს შემდეგი დამატებითი დოკუმენტების წარმოდგენა: 

 • საბანკო რეკვიზიტები, დამოწმებული ბანკის სველი ბეჭდით;  
 • ცნობა საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან, რომ იურიდიული პირის ქონებაზე საჯარო სამართლებრივი შეზღუდვა რეგისტრირებული არ არის.  
 • ცნობა სასამართლოდან, რომ არ მიმდინარეობს მის მიმართ გადახდისუუნარობის საქმის წარმოება.  
 • საგადასახადოს სარეგისტრაციო კოდი და გადამხდელის სტატუსი - "დღგ"-ს გადამხდელი ან "შეღავათების მქონე გადამხდელი";  
 • ცნობა საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან, რომ არ მიმდინარეობს იურიდიული პირის რეორგანიზაცია ან ლიკვიდაცია (ინფორმაციის მომზადების თარიღიდან არ უნდა იყოს გასული 7 სამუშაო დღე); 
 • ცნობა საგადასახადო სამსახურიდან დავალიანების არარსებობის შესახებ.   
 • მყიდველის გადაწყვეტილებით, ასევე შესაძლებელია პრეტენდენტებს მოეთხოვოთ სხვა დამატებითი დოკუმენტების წარმოდგენა. 

 

წარმოდგენილი დოკუმენტაცია ხელმოწერილ უნდა იქნას პრეტენდენტის შესაბამისად უფლებამოსილი პირის მიერ. 

 

პრეტენდენტთა მიერ შემოთავაზება წარმოდგენილ უნდა იქნას ელექტრონულად www.etenders.ge-ს საშუალებით.  

 

პრეტენდენტთა საყურადღებოდ!  

ტენდერი ტარდება 1 კონვერტის პრინციპით, რაც არ გულისხმობს პრეტენდენტთა შორის ელექტრონულად ვაჭრობის ეტაპის გამართვას და აღნიშნულის გათვალისწინებით, პრეტენდენტთა მიერ უნდა იქნეს წარმოდგენილი კონკურენტული/საბოლოო სატენდერო წინადადებები (მათ შორის საბოლოო ფასები). 

 

სატენდერო წინადადებების მიღების ბოლო ვადა არის 2020 წლის 03 დეკემბერი, 16:00 საათიwww.etenders.ge-ს საშუალებით. შერჩეულ/გამარჯვებულ პრეტენდენტს დამატებითი ინფორმაციის/დოკუმენტაციის წარმოდგენის ვადა ეცნობება დამატებით. 

 

ტენდერთან დაკავშირებულ საკითხებზე დამატებითი ინფორმაციის მიღებისათვის და ინფორმაციის დაზუსტებისათვის, გთხოვთ, დაუკავშირდეთ შემდეგ საკონტაქტო პირებს: ბაჩანა წულაძე ტელ.: +995 551 135382, მაია კოჩაძე, ტელ.: +995 577 951085; 

 

წინამდებარე ტენდერის საფუძველზე პრეტენდენტ(ებ)ის მიერ წარმოდგენილი პერსონალური მონაცემები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) განხილულ იქნება მხოლოდ წინამდებარე ტენდერის ფარგლებში. ამასთან, წინამდებარე სატენდერო განცხადების საფუძველზე პრეტენდენტ(ებ)ის მიერ სატენდერო წინადადების (შესაბამისი დოკუმენტაციისა და მათ შორის პერსონალური მონაცემების) წარმოდგენა ადასტურებს პრეტენდენტ(ებ)ის თანხმობას, აღნიშნული პერსონალური მონაცემების დამუშავების თაობაზე. 

  

https://etenders.ge/view/56969/%E1%83%A8%E1%83%9E%E1%83%A1%20%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%98%E2%80%93%E1%83%A4%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%9B%E1%83%90-%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A9-%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%A7%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%95%E1%83%90  

სხვა ვებ გვერდზე


მსგავსი განცხადებები
Assessment of the Status of Climate Finance in Armenia, Georgia,Kazakhstan Kyrgyzstan and Tajikistan

International Finance Corporation


19 ნოემ - 04 დეკ

Development of Tbilisi City Hall’s Open Data Portal Concept and Terms of Reference

Tetra Tech ARD


06 ნოემ - 30 ნოემ

Tender - SMS

Carrefour Georgia


27 ნოემ - 08 დეკ

logo

Tender for Digital Placement

Carrefour Georgia


27 ნოემ - 08 დეკ

logo

Tender for the Media Placement

Carrefour Georgia


27 ნოემ - 08 დეკ

logo

Tender on Keg Closures in Natakhtari

ლომისი


20 ნოემ - 04 დეკ

ტენდერი Carrefour-ის მაღაზიების  დაკაბელების/ქსელის მოწყობის შესყიდვაზე

Carrefour Georgia


20 ნოემ - 30 ნოემ

logoNoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV