ბუღალტერიის შემსწავლელი სასერტიფიკატო კომპლექსური კურსი

თარიღები: 18 ნოემ - 12 დეკ
მდებარეობა: თბილისი გორი თელავი ქუთაისი
დასაქმების ფორმა: სრული განაკვეთი
ელ. ფოსტა: bdc.academy@gmail.com
ტრენინგ-კურსები/სასწავლო პროგრამები:  ტრენინგ კურსები

ბუღალტერიის შემსწავლელი სასერტიფიკატო კომპლექსური კურსი

კურსის შესახებ 


 პირველი დონე

 • მიზნები, საჭიროება, დანიშნულება, აუცილებლობა, პრინციპები, მოთხოვნები;
 • ბუღალტერიის სპეციფიკა დარგების მიხედვით;
 • საბუღალტრო დოკუმენტები: სალაროს შემოსავლისა და გასავლის ორდერები, ელ.ზედნადები, ანგარიშ-ფაქტურა, ინვოისი, ხელშეკრულება, მიღება -ჩაბარების აქტი, საბანკო ამონაწერი, ხელშეკრულებები, მიღება-ჩაბარების აქტები;
 • საგადასახადო კანონმდებლობის გაცნობა, საქართველოში მოქმედი გადასახადები;
 • საცდელი ბალანსი: აქტივები, ვალდებულებები, კაპიტალი, ბალანსისი ფორმულა, დებიტორებისა და კრედიტორების ცნება, საცდელი ბალანსისი შედგენის წესი (ამოცანები);
 • ბუღალტრული ანგარიშები და ანგარიშზე მუშაობის მექანიზმი: ბუღალტრული ანგარიშის გახსნა, ანგარიშების აქტიური-პასიურობის დადგენა-გამოცნობა, საბალანსე და არასაბალანსე ანგარიშები, ბრუნვებისა და ნაშთების გამოყვანა, ანგარიშის დახურვა (მოცანები) ანგარიშთა გეგმა;
 • ბუღალტრული გატარებები: სამეურნეო ოპერაციის შინაარსის გაშიფვრა, მარტივი და რთული გატარებები, ბუღალტრული გატარების წაკითხვა (ამოცანები);
 • საბოლოო ბალანსის შედგენა: საბოლოო ბალანისის შედგენის თამიმდევრობა (ამოცანები);
 • საშემოსავლო გადასახადი: გადამხდელი, განაკვეთი, დაბეგვრის ობიექტი, საგადასახადო შეღავათი (მოცანები);
 • მოგების გადასახადი: გადამხდელი, განაკვეთი, დაბეგვრის ობიექტი, საგადასახადო შეღავათი (ამოცანები);
 • დღგ: გადამხდელი, განაკვეთი, დაბეგვრის ობიექტი, სავალდებულო და ნებაყოფლობითი რეგისტრაცია, საგადასახადო შეღავათი, დღგ-ს გაანგარიშება (ამოცანები);
 • ქონების გადასახადი: გადამხდელი, განაკვეთი, დაბეგვრის ობიექტი, საგადასახადო შეღავათი (ამოცანები);
 • მიკრო, მცირე და საშუალო ბიზნესისი რეგისტრაცია;
 • საბუღალტრო დოკუმენტებთან მუშაობა: დიკუმენტების აწყობა-დალაგება თარიღებისა და სხვა ნიშნების მიხედვით, ყოველთვიური დაკუმენტების დალაგება და მემორიალური ორდერის დადება;
 • .RS.GE. ელ. ზედნადების შევსება, გაგზავნა, დადასტურება ან უარყოფა, საიტიდან დოკუმენტების ამობეჭდვა;
 • ORIS: პროგრამის ინსტალაცია-დეინსტალაცია, ახალი ორგანიზაციის შექმნა, ანგარიშთა გეგმის მომზადება და სასტარტო ნაშთების დასმა, საოპერაციო და ანალიზური პერიოდები, ბუღალტრული გატარებები, სამეურნოე ოპერაციები, მონაცემთა ასლების აღება, პროგრამის გადატანა სხვა კომპიუტერზე და ა.შ;. 


  მეორე დონე
 • ფულადი საშუალებების აღრიცხვა: სალაროს ოპერაციების აღრიცხვა, ბანკის ოპერაციების აღრიცხვა;
 • სასაქონლო-მატერიალური მარაგების აღრიცხვა: LIFO, FIFO საშუალო შეწონლის მეთოდები;
 • მოთხოვნების (დებიტორების) აღრიცხვა (პრაქტიკული სამუშაო
 • ვალდებულებების (კრედიტორების) აღრიცხვა (სესხების გარდა) ((პრაქტიკული სამუშაო);
 • შემოსავლების აღრიცხვა (მოცანები) შემოსავლების სახეები, ხელფასისი სახით მიღებული შემოსავლები, ეკონომიკური საქმიანობიდან მიღებული შემოსავლები;
 • ხარჯების აღრიცხვა ((პრაქტიკული სამუშაო): ხარჯების დალაგება რეალური საქმიანობიდან გამომდინარე და საგადასახადო კოდექსისი მიხედვით;
 • დღგ-ს აღრიცხვა;
 • საშემოსავლო გადასახადის აღრიცხვა (პრაქტიკული სამუშაო);
 • მოგების გადასახადის აღრიცხვა (პრაქტიკული სამუშაო);
 • შემოსავლების და ხარჯების აღრიცხვის მეთოდები: საკასო მეთოდი, დარიცხვის მეთოდი;
 • ბუღალტერიის აწყობა-დალაგება: ახლად შექმნილ სუბიექტებში, უკვე არსებულ სუბიექტებში;
 • თვითღირებულების გაანგარიშება და კალკულაცია (პრაქტიკული სამუშაო );
 • შემოსავლების და ხარჯების აღრიცხვის მეთოდები: საკასო მეთოდი, დარიცხვის მეთოდი;
 • სასესხო ვალდებულებების აღრიცხვა (პრაქტიკული სამუშაო);
 • ხელფასის აღრიცხვა (პრაქტიკული სამუშაო);16.RS.GE. გადასახადების დეკლარირება;
 • ბიუჯეტირება;18.ORIS: პროგრამის ინსტალაცია-დეინსტალაცია, ახალი ორგანიზაციის შექმნა, ანგარიშთა გეგმის მომზადება და სასტარტო ნაშთების დასმა, საოპერაციო და ანალიზური პერიოდები, ბუღალტრული გატარებები, სამეურნოე ოპერაციები, მონაცემთა ასლების აღება, პროგრამის გადატანა სხვა კომპიუტერზე .სწავლის ხანგრძლივობა შეადგენს 3 თვეს და მოიცავს:ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტები;საქართველოს საგადასახადო კოდექსი; საბუღალტრო პროგრმები (ორისი,ფინა). სტაჟრება საბუღალტრო კომპანიაში.

მესამე დონე
კურსის დასრულების შემდეგ მსმენელს ეძლევა შესაძლებლობა გაიაროს საბუღალტრო კომპანიაში პრაქტიკული ბუღალტერიის – სტაჟირების პროგრამა. პრაქტიკული ბუღალტერიის კურსი საშუალებას მოგცემთ საბუღალტრო კომპანიის სპეციალისტების თანხლებით განახორციელოთ მოქმედი კომპანიების საბუღალტრო და საგადასახადო აღრიცხვა, პრაქტიკულად აკეთოთ ყველა ის პროცედურა, რომელიც ბუღალტერთა ყოველდღიურ საქმიანობას წარმოადგენს. პროფესიონალთა გუნდში მუშაობა და მათი გამოცდილების გაზიარება საშუალებას მოგცემთ შეიძინოთ მოთხოვნადი ბუღალტრის უნარ-ჩვევები.ლექციები ტარდება მყუდრო და კომფორტულ გარემოში თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვილ ბაზაზე. ლექციებს კითხულობენ კვალიფიციური და დიდი პრაქტიკული გამოცდილების მქონე სპეციალისტები. ჩვენთან არსებობს ყველა პირობა მაღალი ხარისხის ცოდნის მისაღებად.სტაჟირების დასასრულს გაიცემა ასევე ორენოვანი სერთიფიკატი და სარეკომენდაციო წერილი.
კურსდამთავრებულები დამოუკიდებლად შეძლებენ: მთავარი ბუღალტრის, რიგითი ბუღალტრის, მოლარე-ოპერატორის საქმიანობას. დამოუკიდებლად შეძლებენ საწარმოში მომხდარი ფაქტების საფუძველზე, შესაბამისი დოკუმენტების შედგენა-დამუშავებას, ფინანსური შედეგის გამოყვანას და საგადასახადო ელექტრონულ დეკლარირებას.
წარმატების შემთხვევაში მსმენელი უზრუნველყოფილი იქნება სამუშაო ადგილით.
კურსის დასრულების შემდეგ ჩატარდება ტესტირება რის საფუძველზეც გაიცემა ორენოვანი (ქართულ-ინგლისური) შესაბამისი დონის სერტიფიკატი.


კურსის ხანგრძლივობა სამი თვე.
კურსის გავლა შესაძლებელია ;
თბილისი, დ.აღმაშენებელის #172,
გორი, გარსევანიშვილის #3,
ქუთაისი, 9 აპრილის #2
თელავი, აღმაშენებლის #14
bdc.academy@gmail.com
+995 593 25 25 08
+995 593 00 06 84


მსგავსი განცხადებები
1C სააღრიცხვო პროგრამის შემსწავლელი პრაქტიკული კურსი

OneSoft Training Centre


28 ნოემ - 27 დეკ

Advanced Excel, Ms. Office, MS Project, მონაცემთა ბაზები, SPSS, IT-WEB ტექნოლოგიები, 2D-3D, ArcGIS

VIP Intellect Group


30 ნოემ - 29 დეკ

Central European University/CEU

საერთაშორისო განათლების ცენტრი


09 ნოემ - 08 დეკ

IT ინჟინერია - CISCO IT Essentials CompTIA A+ თბილისსა და რეგიონებში

უნივერსალური ცოდნის აკადემია UNIKO


24 ნოემ - 22 დეკ

PR მენეჯმენტის და მართვის ფსიქოლოგიის მოკლევადიანი კურსი თბილისსა და რეგიონებში

უნივერსალური ცოდნის აკადემია UNIKO


24 ნოემ - 22 დეკ

Visual Data Storytelling Through Social Media Tools

ვოქს პოპული


02 დეკ - 10 დეკ

ადამიანური რესურსების სტრატეგიული მართვა; დისტანციური კურსი

VIP Intellect Group


30 ნოემ - 29 დეკNoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV