აკადემიური მასწავლებლის პროგრამა

თარიღები: 29 ივნ - 23 ივლ
მდებარეობა: თბილისი
დასაქმების ფორმა: სრული განაკვეთი
ელ. ფოსტა: info@freeacademy.edu.ge
ტრენინგ-კურსები/სასწავლო პროგრამები:  განათლების სექტორი

თბილისის თავისუფალი აკადემია აცხადებს ღია კონკურსს აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად  მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე შემდეგ საგნობრივ მიმართულებებზე:

 • დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხურების არაქართულენოვანი სკოლების ქართულის, როგორც მეორე ენის მიმართულება;
 • დაწყებითი საფეხურის მიმართულება (I-IV);
 • სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების მიმართულება;
 • დაწყებითი საფეხურის მათემატიკის (I-VI) მიმართულება.

 

პროფესორი;

ასოცირებული პროფესორი;

ასისტენტ - პროფესორი;

ასისტენტი;

 

საკონკურსო კრიტერიუმები აკადემიური ნიშნით:

 • დოქტორის, ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხი მიმართულების/დარგის შესაბამისად.
 • სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის გამოცდილება - ავტორიზებულ, ან მასთან გათანაბრებული სტატუსის მქონე უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში არანაკლებ 6 წლის მუშაობის გამოცდილება პროფესორის და არანაკლებ 3 წლის მუშაობის გამოცდილება - ასოცირებული პროფესორის ვაკანსიისათვის.
 • შესაბამის დარგში სამეცნიერო პუბლიკაცია გამოქვეყნებული უკანასკნელი 5 წლის განმავლობაში (სავალდებულოა პროფესორებისა და ასოცირებული პროფესორებისთვის).

 

 

საკონკურსო კრიტერიუმები პროფესიული ნიშნით:

ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად:

 • დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხი მიმართულების/დარგის შესაბამისად.
 • დარგის ადექვატური პროფესიული გამოცდილება, რაც შესაძლებელია დადასტურდეს შემდეგი ერთ-ერთი ნიშნით:
  • არანაკლებ 3 წლის მუშაობის გამოცდილებით შესაბამის დარგში, რაც დაკავშირებულია სფეროში, წამყვან თანამდებობებზე პრაქტიკულ მოღვაწეობასთან და უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში პედაგოგიური საქმიანობის არანაკლებ 3 წლის მუშაობის გამოცდილებით;
  • სამეცნიერო-კვლევითი (შესაბამის დარგში ბოლო 3 წლის განმავლობაში არანაკლებ ერთი სამეცნიერო პუბლიკაცია) და უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში პედაგოგიური საქმიანობის არანაკლებ 3 წლის მუშაობის გამოცდილებით.
  • დარგში პრაქტიკული სახის პროექტის /მეთოდური ლიტერატურის ავტორობით და უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში პედაგოგიური საქმიანობის არანაკლებ 3 წლის მუშაობის გამოცდილებით.

 

ასისტენტ-პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად:

 • არანაკლებ მაგისტრის, ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხი   მიმართულების/დარგის შესაბამისად.
 • დარგის ადექვატური პროფესიული გამოცდილება, რაც შესაძლებელია დადასტურდეს შემდეგი ნიშნით:
  • არანაკლებ 3 წლის მუშაობის გამოცდილებით შესაბამის დარგში, რაც დაკავშირებულია სფეროში, წამყვან თანამდებობებზე პრაქტიკულ მოღვაწეობასთან.
  • სამეცნიერო-კვლევითი (შესაბამის დარგში ბოლო 5 წლის განმავლობაში არანაკლებ ერთი სამეცნიერო პუბლიკაცია).
  • დარგში პრაქტიკული სახის პროექტის /მეთოდური ლიტერატურის ავტორობით.

 

წარმოსადგენი საკონკურსო დოკუმენტაცია:

კონკურსში მონაწილეობის მსურველი ვალდებულია საბუთების წარმოდგენის ეტაპზე კომისიას წარმოუდგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია:

 • განაცხადი კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად შესაბამისი დარგისა და აკადემიური თანამდებობის მითითებით (ივსება ადგილზე).
 • ავტობიოგრაფია (CV) (ელექტრონული ან/და ბეჭდვითი ფორმით ქართულ და ინგლისურ ენაზე).
 • პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის, კვალიფიკაციის დამადასტურებელი საგანმანათლებლო დოკუმენტის/დოკუმენტების ასლები;
 • პედაგოგიური ან/და პროფესიული გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტაციის ასლები დასაკავებელი აკადემიური თანამდებობის შესაბამისად;
 • საკონკურსო თანამდებობის/დარგის ადექვატური სამეცნიერო ნაშრომების ნუსხა გამოქვეყნებული ბოლო 5 წლის განმავლობაში;
 • კონკურსის დამატებით კრიტერიუმებთან კონკურსანტის შესაბამისობის დამადასტურებელი ინფორმაცია/დოკუმენტაცია (არსებობის შემთხვევაში).

 

უცხოეთის უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში მიღებული კვალიფიკაციის შემთხვევაში კონკურსანტმა უნდა წარმოადგინოს სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემული აღიარების დოკუმენტი.

 

დამატებითი კრიტერიუმები:

 • შესაბამის დარგში მუშაობის პრაქტიკული გამოცდილება;
 • სასწავლო კურსის საგანმანათლებლო პროგრამის (სილაბუსის) შემუშავების გამოცდილება;
 • მონაწილეობა ეროვნულ და საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებში;
 • სამეცნიერო სტიპენდიები და გრანტები;
 • პროფესიული განვითარების ღონისძიებებში მონაწილეობა;
 • ინფორმაციული ტექნოლოგიების ცოდნა;
 • უცხოური ენის (ერთ-ერთი ევროპული ენის) ცოდნა.

 

კონკურსი ჩატარდება თბილისის თავისუფალი აკადემიის პერსონალის მართვის წესის შესაბამისად და მოიცავს ორ ეტაპს:

 • პირველი ეტაპი - კონკურსანტების მიერ წარმოდგენილი საბუთების გადარჩევა-შეფასება.
 • მეორე ეტაპი - საკონკურსო კომისიასთან გასაუბრება.

 

კონკურსის ვადები:

 • კონკურსი გამოცხადებულია 2020 წლის 24 ივნისიდან;
 • აკადემიური თანამდებობის დაკავების მსურველთა საბუთების მიღება იწარმოებს 2020 წლის 27 ივლისიდან 31 ივლისის ჩათვლით; 
 • კონკურსის პირველი ეტაპი - საბუთების გადარჩევა ჩატარდება არაუგვიანეს 2020  წლის 4 აგვისტოსი;
 • კონკურსის მეორე ეტაპი - საკონკურსო კომისიასთან გასაუბრება ჩატარდება 2020 წლის 6 აგვისტოს (კონკურსანტებს გასაუბრების დრო ეცნობებათ პირადად განცხადებაში მითითებულ ელექტრონულ ფოსტაზე);
 • კონკურსის შედეგები გამოცხადდება არაუგვიანეს 2020  წლის 10 აგვისტოსი.

 

დაინტერესებულმა პირებმა საკონკურსო დოკუმენტაციის პაკეტი უნდა წარადგინონ აკადემიაში 2020 წლის 27 ივლისიდან 31 ივლისის ჩათვლით.

 

საკონტაქტო რეკვიზიტები: თბილისი, ჯურხა ნადირაძის ქ. N46.

ტელ: 2 36 91 60

info@freeacademy.edu.ge;    tea.tulashvili@rfeeacademy.edu.ge


მსგავსი განცხადებები
Sector and Operations Specialists

CHEMONICS INTERNATIONAL


29 ივნ - 28 ივლ

ბუღალტერიის პედაგოგი

სასწავლო ცენტრი ერთობა


26 ივნ - 25 ივლ

logo

ბუღალტერიის ტრენერი

ევროპული განათლების აკადემია ბიდისი


04 ივნ - 03 ივლ

ბუღალტერიის პედაგოგი

უნივერსალური ცოდნის აკადემია UNIKO


05 ივნ - 04 ივლ

logo

ვიზაჟის პედაგოგი

უნივერსალური ცოდნის აკადემია UNIKO


05 ივნ - 04 ივლ

logo

კონკურსი აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად

საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი


03 ივლ - 01 აგვ

logo

კონკურსი აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად ბათუმში

ბაუ ინთერნეიშენალ უნივერსითი ბათუმი


09 ივნ - 06 ივლNoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV